I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsler Røyken kommune oppstart av arbeid med en mindre endring av reguleringsplan for Heggum – Jaksland, vedtatt 25.04.2002.

Området hvor det foreslås endringer er vist med rød sirkel på figur 1:

Figur 1: Reguleringsplan for Heggum – Jaksland, vedtatt 25.04.2002. Området hvor det søkes om endringer er markert med rød sirkel.

Bakgrunnen for endringen er en grensejustering mellom eiendommene gnr. 65 bnr. 144 og 169 fra 2006, hvor det ble fattet følgende vedtak:

«VEDTAK:
Innsendt forslag fra Anders og Monica Sjåvik godkjennes på følgende vilkår:

- Det gis en midlertidig dispensasjon fra de aktuelle formålsgrensene i eksisterende godkjent reguleringsplan inntil en permanent reguleringsendring er gjennomført.
- Saken oversendes planavdelingen for gjennomføring av reguleringsendringen.
- Det må innsendes dokumentasjon fra eier av 65 bnr.144 –Thorleif Berg- på at grensejusteringen godkjennes som beskrevet.
- Oppmålingsvesenet fastsetter nye eiendomsgrenser for gnr. 65 bnr. 169 i marken i samsvar med innsendt forslag fra Anders og Monica Sjåvik dat. 21.06.06.»

Grensejusteringen er utført, men planendringen ble ikke fulgt opp av kommunen. For å følge opp vedtaket fra 03.10.2006, varsles det nå oppstart av reguleringsendring.

Formålet med endringen er å justere formålsgrensen mellom reguleringsformålene SF1 (spesialområde friluftsområde) og A2 (byggeområde for boliger med tilhørende anlegg), slik at den samsvarer med dagens eiendomsgrense. Dette er illustrert med en blå strek på figur 2. Samtidig justeres formålsgrensen mellom A2 og V2 (Christian Lingsoms vei, gnr. 65 bnr. 210), også her slik at den samsvarer med eiendomsgrensen.

Figur 2: Ønsket justering av formålsgrense mellom SF1 og A2, illustrert med blå linje. Eiendomsgrenser vist med røde linjer.

Dersom du har innspill eller merknader til denne endringen kan det sendes ved elektronisk skjema som du finner i menyen til høyre, per e-post til postmottak@royken.kommune.no eller per post til Røyken kommune, Røyken Rådhus, 3440 Røyken. Vennligst merk innsendingen med saksnummer 18/923.

Frist for innspill og merknader er satt til: 10. mai 2018.

Nærmere opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til saksbehandler per e-post til postmottak@royken.kommune.no eller
tlf. 31 29 60 00 (Servicetorget).

Innkomne merknader blir ikke direkte besvart, men vil bli vedlagt saken med rådmannens kommentar til videre behandling. 

ELEKTRONISK HØRINGSSVAR

Frist for merknader og innspill er 10. mai 2018. 

Merk innspillet med saksnummer 18/923

Send innspill