Frost Arkitekter AS på vegne av Båtstø terrasse AS, varsler oppstart av reguleringsarbeid i henhold til plan- og bygningslovens §12-8, for eiendommene Sundbyveien 89 og 78 og gnr./bnr. 47 /101 i Båtstø i Røyken kommune.

Planområdet er ca. 32,6 dekar med avgrensning som vist på kartutsnittet.
Planområdet består hovedsakelig av eiendommen gnr./bnr. 47/18, 47/30, 47/64, 47/17 og
47 /101 , deler av Sundbyveien og Hytteveien, samt deler av nevnte eiendommers
tilliggende eiendommer. Plangrensen kan komme til å bli justert noe som resultat av
planprosessen.

Det skal opparbeies en ny innkjøring fra Sundbyveien til Hytteveien, som også vil bli
innkjøring til planområdet. Det skal anlegges et nytt busstopp ved dagens innkjøring til
Sundbyveien 89.

Bilde under er utsnitt av planområdet: Planens avgrensning vises med stiplet, tykk strek. 

Planområdet

Gjeldende plan for området er kommunedelplan for Båtstø fra 2017. Planområdet er en
del av området B12, som er avsatt til boligbebyggelse. Planområdet er delvis dekket av
hensynssone for støy (grå skravur). Bilde under er utsnitt av dagens kommunedelplan for Båtstø. 

Vedrørende eiendommen

Planområdet ligger i luftlinje ca 350 meter vest for Båtstøbukta og langs vei er det ca.
650 meter til Båtstøbukta. Det ligger i dag to eneboliger innenfor planens avgrensing,
Sundbyveien 89 og Sundbyveien 87. Planen har til hensikt å bevare de eksisterende
boligene, men de vil begge få ny innkjøringsvei.

Det er enkelte trær, busker og kratt i planområdet. Ved Sundbyveien 89 er det en hul
eik som i kommundedelplanen er markert med en hensynssone.
Terrenget skåner nedover fra vest mot øst.

På omkringliggende tomter er det en del spredt ebyggelse bestøende av eneboliger
og hytter. På Sundbyveien, ved dagens innkjøring til Sundbyveien 87 og 89, er det et
busstopp.

Hensikt med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et godt boligprosjekt med ca. fire nye
tomannsboliger og tre nye eneboliger, tilsammen 11 boenheter.

Planen skal reguleres etter kommunedelplan for Båtstøs bestemmelser for felt B12 med
frittliggende småhusbebyggelse (en- og tomannsboliger) med tomtestørrelse på minimum
1000 m2 for enebolig og 1500m2 for tomannsbolig. Parkering skal skje på egen tomt. Max
BYA 20%.

Dagens innkjøring til Hytteveien skal oppgraderes, og bli en felles innkjøring for Hytteveien
og planområdet. Dagens innkjøring til Sundbyveien 87 og 89 opphører som innkjøringsvei til eiendommene,
og gjøres om til en gang- og sykkelvei mellom intern kjørevei og busstoppet langs
Sundbyveien. Busstoppet skal opparbeides på nytt slik at det blir mer trafikksikkert.

Det skal opparbeides gode, felles utearealer for beboerne og tiltak mot støy.

Planen under skisserer hvordan området kan komme til å se ut i fremtiden.

Forslagsstiller og grunneier

Forslagsstillere er Båtstø terrasse AS på vegne av grunneierere Båtstø terrasse AS
Frost Arkitekter er utførende konsulent for planleggingen.

Informasjon, medvirkning og merknader

Dokumenter fra planinitiativet vil bli publisert på nettsiden til Frost arkitekter under
http://frostark.no/nyheter og kan også sees på Røyken kommune sin hjemmeside.

Ved spørsmål kan man henvende seg til saksbehandler hos Frost Arkitekter,
se kontaktinformasjon

Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet sendes innen 10. 07. 2018 til:
Frost Arkitekter AS v/ Maia Hodne
Rådhusgata 4
0151 Oslo
Telefon: 45 91 73 35 / 40 10 76 32
E-post:
Merk: 0050 Båtstø Midtre

Merknadene sendes også i kopi til Røyken kommune:
Røyken Kommune
Katrineåsveien 20
3440 Røyken
E-post:
Merk: 0050 Båtstø Midtre

Videre saksgang

Etter at meldingsfristen er ute, vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt
til Røyken kommune for saksbehandling.
Etter første behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig innsyn. Det vil da bli
anledning for å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk
behandling.

ELEKTRONISK INNSPILL

Frist for innspill er 10.07.2018.

Merk innspillet med saksnummer 18/474

Send innspill