Med hjemmel i plan- og bygningslovens kapittel 12, jfr. § 12-8, varsles det at Spikkestad Bolig AS setter i gang arbeid med detaljreguleringsplan for felt BS8 i Områdeplan for Spikkestad sentrum i Røyken kommune.

I hht. Plan- og bygningslovens kapittel 17 varsles det om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Tiltakshaver er Spikkestad Bolig AS og plankonsulent er Halvorsen & Reine AS.

Hensikten med planarbeidet, er å regulere eiendommen til boligformål, i tråd med områdeplanen. Eiendommene utgjør felt BS8 i Områdeplan for Spikkestad sentrum, og del av tilliggende torg/gatetun. Det vil således sees på en fortetting av boliger med relativ høy utnyttelse. Planen vil legge til rette for næringsbebyggelse i 1.etasje mot torget, og vil også åpne for mulig etablering av barnehage. Det legges til rette for omlag 150 boenheter.

Hele planområdet har et areal på ca. 30 daa. Den relativt romslige planavgrensningen skal ivareta nødvendig utbedringer av infrastruktur, herunder adkomstløsning, samt gode løsninger for myke trafikanter. Endelig planforslag kan få en utstrekning som er mindre enn det varslete område.

Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning.

Dokumenter i saken:

Spørsmål og merknader retts til:

Halvorsen & Reine AS
Postboks 9327, Åssiden
3063 Drammen
Att: Birgitta Norrud
Tlf.: 32215290
E-post:

Kopi av innspill sendes til:
Røyken kommune, planavdelingen
Katrineåsveien 20
3440 Røyken
E-post:
Merk med saksnummer: 18/2759

Frist for merknader og innspill er 02.09.2019.