Herved varsles det i tråd med plan- og bygningsloven § 12-8 om fornyet arbeid med detaljreguleringsplan for Villingstad gård.

Planarbeidet ble varslet i 2013, men startes nå opp på nytt. Området er lokalisert vest for Hurumveien, sør for Bjørnstadkroken boligfelt og strekker seg til bekken i Bjørnstaddalen. Planen omfatter i tillegg gangveiarealer langs med Hurumveien i nordlig retning fram til regulert gangvei i Bjørnstadkroken. I sørlig retning omfattes arealer sørvest for Hurumveien til ny gangveitrasé ned til Brubakkveien. Planområdet er vist på vedlagte kartutsnitt. Det kan bli mindre justeringer av plangrensen i løpet av planarbeidet.

Planstatus

Arealet for oppfylling er i kommuneplanens arealdel avsatt til massedeponi (817). Areal langs med Hurumveien er avsatt til LNF-formål med symbol for gangvei.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for oppfylling av terrenget med rene masser, med påfølgende tilrettelegging for jordbruksareal. Tiltaket vil gi ca. 20 daa ekstra dyrkbar jord etter fyllingsperioden.

Adkomst til området vil skje fra etablert gårdsvei til Villingstad gård. Planen vil tilrettelegge for sammenhengende gangvei fram til Bjørnstadkroken. Planen omfatter framtidig gangvei langs med Hurumveien fram til Brubakkveien.

Reguleringsplanarbeidet utføres av ar plan & landskap AS på vegne av grunneier. Planen vurderes ikke å ha vesentlige virkning for miljø og samfunn, og er i samråd med Røyken kommune ikke vurdert å være krav til konsekvens­utredning.

Utsnitt fra kommuneplanens arealdel, vedtatt 1.oktober 2015 med endringer i bestemmelsene 2017.

Utsnitt fra kommunens kartsider, reguleringsplaner.                                  

Har du merknader?

Dersom du har opplysninger, synspunkter eller andre merknader, vennligst ta kontakt med ar plan & landskap innen 16. april 2018.

Send merknader på e-post til:

eller via brev til:

ar plan & landskap AS v/ Anne Ribberud
Nymoens Torg 11
3611 Kongsberg
                       

Merknader vil bli referert og kommentert når saken legges fram til politisk behandling. Send gjerne kopi av merknadene til Røyken kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller e-post:

Iht plan- og bygningsloven § 17-4 varsles også oppstart av forhandlinger mellom Røyken kommune og Buskerud Anleggstransport AS om utbyggingsavtale knyttet til infrastrukturforhold.