Detaljregulering for gnr 40/bnr  115/137/172/m.fl. - Vesthellingen (Odalsveien 42, 44 og 46) 

I medhold av plan‐ og bygningsloven § 12 varsler Alliance arkitekturstudio AS på vegne av Team Bygg Prosjekt AS oppstart av arbeid med detaljregulering (endring av plan) for gnr 40/bnr 115/137/172/m.fl. Vesthellingen (Odalsveien 42, 44 og 46). 

Samtidig varsles parallell behandling av plan‐ og byggesak, jf.  pbl §§ 1‐7 og 12‐15.                          

Planområdet er ca. 10,5 daa. Hensikten med planarbeidet er å endre eksisterende reguleringsplan, for bebyggelse av 28 boenheter. Antall boenheter er tilsvarende 

eksisterende plan. 

Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet.   

Planinitiativet og referat fra oppstartsmøtet er tilgjengelig på kommunens nettsider.   

Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning.   

Dokumenter i saken

Planinitiativ

Tilbakemelding på planinitiativ etter oppstartsmøte

Frist 5. mars 2019

Merknader og spørsmål til planarbeidet kan innen 5. mars 2019 rettes til:    
Alliance arkitekturstudio AS, Akersbakken 12, 0172 Oslo.
Kontaktperson: Simen Andreas Aas.
E‐post: , med kopi til  
Telefon: 22 36 40 44 / (direkte) 93 26 3113   

Kopi av innspill kan sendes til Røyken kommune, enten via e-post til eller med post til Røyken kommune v/ planavdelingen, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken. 

Vennligst oppgi kommunens saksnummer 18/3493.