I medhold av plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering fortau i Østskogveien.

Planområdet er ca. 25,2 dekar. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortau langs KV. 1245 Østskogveien og påkobling til eksisterende fortau langs Skogveien, som et trafikksikkerhetstiltak for myke trafikanter.

Planens avgrensning er satt med utgangspunkt i å omfavne tilstrekkelig arealer til søk av alternative plasseringer og nødvendige arealer til anleggsbelte. Det forventes at endelig vedtatt plan blir mindre i omfang. Endelig avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet.

Planinitiativet og referat fra oppstartsmøtet er tilgjengelig på kommunens nettsider.

Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning.

Det vil bli avholdt åpent møte onsdag 12. juni kl. 16, i kommunestyresalen i Røyken rådhus.

Spørsmål og merknader til planarbeidet kan innen 16.06.2019 rettes til:
Rambøll Norge AS
Hoffsveien 4
Pb 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tlf: 408 22 892 
E-post:

Kopi av innspill kan sendes til eller til Røyken kommune v/Planavdelingen, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken. Vi ber om at du påfører saksnummer 19/1032.