MuIticonsult Norge AS varsler på vegne av Block Watne AS oppstart av planarbeid med detaljregulering for Gleinåsen Vest - gnr 13. bnr. 3 med flere i medhold av plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8. Samtidig varsles det om oppheving av gjeldende reguleringsplan for «Gleinåsen Vest» PlanID 20120254

Under er utsnitt av planområdet. Planens avgrensning vises med stiplet, tykk strek

Planområdet er ca. 202 dekar.

Hensikt med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av et boligområde med tilhørende veier og grønnstruktur. Det planlegges inntil 250 boenheter, fordelt mellom eneboliger, flermannsboliger/rekkehus og blokker. Antallet boliger inkluderer boenheter som allerede er bygget ut iht. gjeldene reguleringsplan.

Atkomst til boligene vil skje fra Vangsfjellveien og Glitreveien, som vil bli videreført inn i boligområdet.

På toppen av åsen foreslås å sette av arealer til sentralt plassert grønnstruktur. Det legges vekt på å etablere gode koblinger/forbindelser gjennom boligområdet til tilliggende grøntdrag/grønnstruktur. Mot vest etableres en buffersone på 20 m mot jordbruksarealer.

Det vil etableres koblinger til eksisterende og planlagte gang- og sykkelløsninger.

Viktige problemstillinger

Viktige problemstillinger vil være terrengtilpasning for bebyggelse og veier, samt forbindelseslinjer til og gjennom området for å binde sammen friområde på toppen av åsen med interne leke- og uteoppholdsarealer i boligområdet og omkringliggende grønnstruktur. Overvann vil bli håndtert lokalt.

Planinitiativet og referat fra oppstartsmøte med kommunen finner du under:

  1. Planinitiativ
  2. Referat fra oppstartsmøte

Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet.

Du kan komme med merknader og innspill

Dersom du har opplysninger, synspunkter eller andre merknader til det igangsatte planarbeidet, ønsker vi at du sender en skriftlig tilbakemelding til Multiconsult v/Siri Hauge Opsahl, Pb. 265 Skøyen, 0213 OSLO eller via e-post:

Merknadsfrist: 05.03.2019.

Kopi av innspillet kan sendes til Røyken kommune via e-post til eller post til Røyken kommune v/planavdelingen, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.

Innspillet merkes med saksnummer 18/3643

Spørsmål:

Eventuelle spørsmål om planarbeidet kan stilles til Multiconsult Norge AS v/arealplanlegger Siri Hauge Opsahl,
tlf. 930 87 974, e-post eller Block Watne v/prosjektleder Jan Erik Hedemann, tlf. 66 77 81 52, e-post  

Videre saksgang

Etter at merknadsfristen er ute, vil Multiconsult utarbeide selve planforslaget. Deretter sendes planforslaget til Røyken kommune for politisk behandling. Etter første behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig innsyn. Du vil da få en ny mulighet til å komme med innspill og merknader før planforslaget sluttbehandles.