Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-8 varsles det at Røyken Utvikling AS setter i gang arbeid med detaljreguleringsplan for Bjørnstad-Bjerkelundveien 14 m.fl. - Gnr./Bnr: 22/2, 22/7, 22/15 og del av 1228/2 - Røyken kommune.

Planen varsles av HD Arkitekter AS på vegne av Røyken Utvikling AS.
Planområdet er 61 daa stort og avgrenset som vist på kart nedenfor:

Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR-område og boligformål.
28 daa av området vil bli foreslått regulert til boligformål, noe som tilsvarer areal
avsatt til boligformål i vedtatt kommuneplan for Røyken. Boligdelen vil bli foreslått
utnyttet til konsentrert småhusbebyggelse og lavblokker med tilhørende parkering og
lekeplasser. De resterende 33 daa av planområdet vil bli regulert til atkomstveier,
turveier, grønn-struktur og friområder.

Planforslaget faller ikke inn under vilkår for konsekvensutredning.
Etter at frist for merknader er utløpt, vil det i samråd med planavdelingen i Røyken
kommunen bli utarbeidet et planforslag som deretter oversendes kommunen for
behandling. Ved utleggelse til offentlig ettersyn vil det igjen bli gitt ny frist (til naboer
/berørte/offentlige myndigheter) for å komme med spørsmål og evt. merknader til det
konkrete planforslaget.

Innspill til oppstart av planarbeidet, sendes innen 10.05.2018 til:

HD Arkitekter AS
PB. 5061 Majorstuen, 0301 OSLO
E-post:
Innspillet merkes med planområdets adresse.


Spørsmål kan rettes til:
HD Arkitekter AS v/Knut M. Haaland, tlf: 916 44 920


Kopi av innspill sendes til:
Røyken kommune - Planavdelingen,
Rådhuset, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.