I henholdt til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at Rambøll på vegne av VIVA IKS starter arbeidet med detaljregulering for trafikksikkerhetstiltak ved Torvbråten skole i Røyken kommune.

Hensikten med planen er å sikre skoleveiene og legge til rette for sikkert gang- og
sykkelvei til Torvbråten skole. Det skal legges til rette for etablering av fortau
langs Skogveien og Løvliveien, omregulere Bergstien til gang- og sykkelvei
og å regulere gang- og sykkelvei over privat parkeringsplass mellom Eikeleina
og Løvliveien. Varslet planområde er ca. 65 dekar og er avgrenset som vist på
vedlagte kartskisse. Det er tatt med et betydelig areal i oppstartsvarselet. Tiltakene
vil trolig i hovedsak holde seg innenfor allerede regulert veggrunn, men
det kan bli behov for midlertidige anleggsbelter, riggplass etc. utover dette. Det
planlegges også arbeider med vann- og avløpsledninger og el-kabler.
Eventuelle spørsmål, synspunkter eller opplysninger som anses å ha betydning
for planarbeidet sendes som e-post til (foretrekkes)
eller skriftlig til: Rambøll v/Anders Johansen, Pb 113 Bragernes, 3001 Drammen.


Frist for tilbakemeldinger: 15. mars 2018.


Det vil bli arrangert et åpnet møte om prosjektet
På Torvbråten skole tirsdag 20. februar klokken 19.30.

Kartutsnitt av området som varsles