13.11.2018 vedtok kommunestyret at forslag til utbyggingsavtale for Engebråten godkjennes og legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 17-4.

Avtalen beskriver omfanget av de arbeider som skal gjennomføres for oppfyllelse av reguleringsplanen for Engebråten vedtatt 29.04.2008, § 10.4 og § 10.6 vedrørende offentlige veier.

Ved gjennomføring av avtalen vil Engebråtenveien bli opparbeidet. Dette blir ny atkomstvei til Torvbråten skole. 

Frist for uttalelser er 16. desember

Send innspill via elektronisk høringssvar i boksen til høyre.

Merk innspillet med saksnummer 18/1314.

Dokumenter i saken:

1. Vedtak i kommunestyret 13.11.2018

2. Saksfremlegg til kommunestyret

3. Omforent utbyggingsavtale for Engebråten

4. Bilag:

 • Bilag 1 Reguleringsplan av 29.04.2008, planbestemmelser
 • Bilag 2 Reguleringsplan av 29.04.2008, plankart
 • Bilag 3 Oversikt berørte eiendommen.
 • Bilag 4 Overtakelsesprotokoll datert 27.11.2014
 • Bilag 5 A Kart over Veianlegget
 • Bilag 5B Kart over Veianlegget
 • Bilag 6A Kart over VA-anlegget
 • Bilag 6B Kart over VA-anlegget
 • Bilag 7 Foreløpig budsjett
 • Bilag 8 Makeskifteavtale mellom REAS og Grete Henly datert 08.06.2018
 • Bilag 9 Kjøpsavtale mellom REAS og Midtsem, datert 22.06.2018
 • Bilag 10 Erklæring vederlagsfri overføring fra Bjørn Ølstad datert 23.07.2018
 • Bilag 11 Kart over de arealer som skal overdras til Kommunen

5. Firmaattest JM Norge AS

ELEKTRONISK HØRINGSSVAR

Frist for merknader og innspill er 16. 12. 2018.

Saksnr. 18/1314.

Send innspill