I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3, 12-8, 12-15 og 21-3 varsler tegn_3 AS, på vegne av tiltakshaver Røyken Eiendom AS, oppstart av reguleringsarbeid og parallell byggesak for Torvbråten skole med flerbrukshall - gnr./bnr. 42/30, 42/68, 37/39, 37/145, 42/8, 42/6, 42/26 mfl. i Bødalen. Planen har planID: 2017017

I kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting (skole), fremtidig boligformål, kombinert bebyggelse og anlegg og grønnstruktur med linjeforslag på ny gang- og sykkelvei i fra vest og ny adkomstvei inn fra øst.

Store deler av planområdet er i dag uregulert med unntak av skoletomtas nordvestre hjørne (gbnr. 42/30) som inngår i reguleringsplanen for Engebråten, planID 169, og gang- og sykkelvei-passasjen sør for bebyggelsen i Eikeleina som inngår i reguleringsplan for Del av Eikeleina, vedtatt 20.01.2000.

Planen er vurdert til ikke å utløse krav til konsekvensutredning. Barn og unges interesser i planleggingen skal særskilt utredes.

Hensikten med planen

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for et nytt skolebygg med flerbrukshall. Eksisterende bygg skal rives og ny skole med 17 klasserom skal bygges sammen med en ny flerbrukshall (håndballhallstørrelse) tilknyttet dagens skoleområde. Detaljregulering skal gi rom for at skolen skal kunne utvides ved senere behov.

Viktige problemstillinger vil være plassering og utforming av bygninger, samt sikre trygge skoleveier i fra vest og sikre ny hovedatkomst inn til skoleområde fra øst, sett i sammenheng med etableringen av nye boligområder i nærområdet. Ny hovedatkomstvei til skolen er tidligere regulert i reguleringsplan for Engebråten, vedtatt 20.04.2008, planID: 169.

Fire trafikksikkerhetstiltak i skolens nærområde reguleres i egen plan, og eget varsel vil bli sendt ut til berørte parter.

Kontaktinformasjon og frist for innspill

Spørsmål eller innspill til planarbeidet sendes innen onsdag 20. desember 2017 til:

tegn_3 AS v/prosjektleder Susanne Bremdal Winge, fortrinnsvis på e-post: eller via vanlig postgang til: Postboks 18, 0216 Oslo.

Kopi av innspill sendes til   eller til Røyken kommune v/Planavdelingen, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.  Vi ber om at du påfører saksnummer 17/2764.

Tegning av område på Torvbråten