I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering for gang- og sykkelvei langs fv.8 Bøveien.

Strekningen er vist på kart nedenfor. Ny gang- og sykkelveg skal etableres på nordsiden av fylkesvei 8.
På strekningen mellom Bergliveien og Odins vei etableres et nytt fortau.
Målet er å øke trafikksikkerheten og fremkommeligheten for gående og syklende.

 

Planområdet er ca. 20 dekar. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet.

Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning.

Spørsmål og merknader til planarbeidet kan innen 1. juli 2019 rettes til:
Statens vegvesen, Tollbugata 2, 3044 Drammen, v/Ksenia Grasvik, tlf. 95995986,  

Kopi av innspill kan sendes til eller til Røyken kommune v/Planavdelingen, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken. Vi ber om at du påfører saksnummer 19/646.

Planen blir utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7.