PlanID 2018008

I medhold av plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering for gang- og sykkelvei langs fv. 6 Sundbyveien på strekningen mellom Morbergtoppen og Lyngveien.

Planområdet som varsles utgjør ca. 40 daa. Endelig avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en sammenhengende gang- og sykkelvei langs fv. 6 Sundbyveien. Som en del av planarbeidet skal det vurderes på hvilken side av kjørevegen gang- og sykkelvegen skal plasseres. For mer informasjon om planområdet og tiltaket vises det til vedlagt planinitiativ og referat fra oppstartsmøte.

Planinitiativ

Referat fra oppstartsmøte

Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning.

Det vil bli avholdt åpent møte tirsdag 20. november kl. 18.00 på rådhuset. Møtet er åpent for alle. I samme møte vil det også informeres om planoppstart for detaljregulering for gang- og sykkelvei langs fv. 165 Slemmestadveien (Bødalen – Midtbygda).

Spørsmål og merknader til planarbeidet kan innen 30.11.2018 rettes til:

Rambøll Norge AS

Kontaktperson: Anders Johansen

Adresse: Erik Børresens allé 7, 3015 Drammen

Telefon: 416 17 421

E-post:

Kopi av innspill kan sendes til eller til Røyken kommune v/planavdelingen, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.

Vi ber om at du påfører saksnummer 18/2084.