Formannskapet har i møte 01.06.2017, i møtesak PS 0063/17, vedtatt at forslag til strategiplan for masseforvaltning i Røyken kommune legges ut til offentlig ettersyn ihht. plan- og bygningslovens § 11-14.

Hensikten med planen

Hensikten med denne planen er å danne rammer for hvordan Røyken kommune skal forvalte uttak og mottak av masser.

Målene med planen er å legge tydelige rammer og føringer for:

  • at alt uttak og mottak av masser skjer på sikkert og lovlig vis.
  • å sikre arealer for massemottak og gjenvinning.
  • å sikre byggeråstoff og uttaksområder for fremtidige behov i Røyken.
  • å sørge for størst mulig gjenbruksandel av gjenvinnbare masser.

Hva en høring/offentlig ettersyn er

Offentlig ettersyn vil si at offentlige myndigheter og andre som ønsker det, kan uttale seg til planforslaget. Offentlige myndigheter kan gi innsigelse, innspill, merknader og faglige råd. Andre (private, utbyggere, lag, foreninger og organisasjoner) kan sende merknader.

Merknader til planen

Du kan komme med merknader til planen. Vedtaket fra formannskapet med alle vedlegg finner du under kunngjøringer på Røyken kommunes nettsider.

Frist for merknader er 22. september 2017

Innkomne merknader blir ikke direkte besvart. Når saken legges frem til politisk behandling, blir alle mottatte merknader lagt ved saken med rådmannens kommentar. Det er kommunestyret som fatter endelig vedtak i saken.

Det er viktig at du merker innspillet med saksnummer 16/915.

Dokumenter i saken:

1. Saksfremlegg

2. Strategiplan for masseforvaltning

3. Retninglinjer for strategiplan for masseforvaltning i Røyken kommune 

4. Lovverk og forvaltningsregime

5. NGU - rapport

6. Temakart foreløpig vurdering masseuttak og massemottak i Røyken

7. Geologisk kart

8. Kart over masseuttak og deponier i kommuneplanen

9. Buskerud fylkeskommune: Uttalelse oppstart strategiplan for masseforvaltning

10. Fylkesmannen: Uttalelse til oppstart av strategiplan for masseforvaltning

11. Direktoratet for mineralforvaltning: Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med strategiplan for masseforvaltning

12. Statens vegvesen: Uttalelse til strategiplan for masseforvaltning

13. NVE: Innspill til varsel om oppstart av planarbeid

14. Naturvernforbundet i Røyken og Hurum: Innspill til strategiplan for masseforvaltning

15. Røyken Bondelag: Uttalelse til strategiplan for masseforvaltning

16. Protokoll utvalg for miljø, samferdsel og klima 04.05.16

17. Protokoll planutvalg og bygningsråd 10.05.16

18. Protokoll formannskapet 19.05.16

19. Protokoll formannskapet 23.02.17

20. Protokoll utvalg for miljø, klima og samferdsel 24.05.17

21. Protokoll formannskapet 01.06.17

ELEKTRONISK HØRINGSSVAR

Frist for merknader og innspill er 22. september 2017.

Send innspill