Strategiplan for masseforvaltning ble vedtatt av kommunestyret i Røyken 23.11.2017.

Strategiplanen skal danne rammer for Røyken kommunes masseforvaltning. Det vil alltid være behov for arealer til uttak, mellomlager, behandling og deponi av overskuddsmasser. Det er viktig at kommunen sikrer arealer for byggeråstoff og masselagring, og at uttak, gjenbruk og lagring skjer på sikkert og lovlig vis. 

 Målene med planen er å legge tydelige rammer og føringer for:

1. at alt uttak og mottak av masser skjer på sikkert og lovlig vis
2. å sikre arealer for massemottak og gjenvinning
3. å sikre byggeråstoff og uttaksområder for fremtidige behov i Røyken
4. å sørge for størst mulig gjenbruksandel av gjenvinnbare masser

Dokumenter i saken

Alle dokumenter i saken finner du i vår møtekalender, under saksnr. PS 0120/17:
Trykk her for alle saksdokumenter