Reguleringsplanen for Røyken næringspark felt E ble vedtatt av kommunestyret i Røyken 16.10. 2018 med følgende vedtak: 

Vedtak:

Detaljregulering for Røyken næringspark, felt E, datert 28.06.2018 med tilhørende bestemmelser datert 07.09.2018 og miljøprogram datert 30.08.2018, vedtas iht. plan- og bygningsloven § 12-12, med følgende endring: Feltene BKB8 og BKB9 tas ut av planen for å sikre leveområdet til hekkende rovfugl, hensynet til sammenhengende grøntstruktur og nærfriluftsliv.

Rådmannen kan gjøre mindre redigeringer i plandokumentene, inkludert plankartet, så lenge dette ikke får betydning for realinnholdet. Med dette menes å rette opp rent tekniske feil, åpenbare inkurier, skrivefeil og tilsvarende.

Kommunestyret ber REU om å gjennomføre en ekstern vurdering for hele næringsparkområdet når det gjelder:

  • klima- og energitiltak i næringsparken, i byggefase, driftsfase og ved sanering av området
  • etablering av felles åpen overvannshåndtering (med klimafaktor 1.5)
  • hvordan VA-kapasiteten kan økes inn i næringsparken
  • reetablering av vegetasjon i skjæringer og fyllinger slik at fjernvirkningen fra området reduseres
  • hvordan man sikrer god avvikling av trafikken i krysset ved E134
  • behovet for gang- og sykkelvei til Årosmarka
  • konkrete byggetiltak som betydelig minsker bygningenes negative visuelle effekter på innsyn fra Oslofjorden og områder rundt i nord, og som bidrar til at avsatt areal utnyttes tett og på mest bærekraftig måte.
  • alle bygg skal være fremtidsrettet innen klima, miljø og energi, samt ha solceller på taket eller grønne tak.

Alle dokumenter i sak 0092/18 finner du her: https://innsyn.royken.kommune.no/motekalender/motedag/10262662

Du kan klage på vedtaket

Du kan klage på kommunestyrets vedtak. Dette følger av plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-12.

Begrunnet klage sender du gjennom det elektroniske skjemaet på kunngjøringssiden på vår hjemmeside eller til Røyken kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken. Vi ber om at du oppgir saksnummer 16/1360 i klagen. Klagefristen er 19.11.2018.

Krav på erstatning for tap ved reguleringsplanen

Dersom reguleringsplanen gjør at du ikke kan bruke eiendommen din som før, kan du ha krav på erstatning. Det følger av pbl. § 15-3. Du må i så fall sende oss et krav om dette innen tre år fra du mottar dette brevet.

Rett til innløsning av eiendommen din

Dersom eiendommen din blir regulert til offentlig trafikkområde, offentlig friområde, fellesområde, fornyelsesområde, offentlig bygning eller grav- og urnelund, kan du ha krav på at kommunen overtar eiendommen mot erstatning. Det følger av pbl. § 15-2. Du må i så fall sende oss et krav om dette innen tre år fra du mottar dette brevet.