Planutvalg og bygningsrådet har i møte 24.10.2017, i møtesak PS 0145/17, vedtatt at forslag til detaljregulering Røyken næringspark – Felt E i Røyken kommune legges ut til offentlig ettersyn ihht. plan- og bygningslovens § 12-10 med følgende forslag til endringer:

  • Feltene BKB10-BKB11 tas ut av planen for å sikre leveområdet til hekkende rovfugl. Arealene avsettes som grønnstruktur.
  • Plankart og plandokumenter oppdateres i tråd med plan- og bygningsrådets vedtak før planforslaget legges ut/sendes på høring.

Hensikten med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for næringstomter, samtidig som Sandbekken, tursti og høydedrag ivaretas som en del av grønnstrukturen.

Hva er en høring/offentlig ettersyn?


Offentlig ettersyn vil si at offentlige myndigheter og andre som ønsker det, kan uttale seg til planforslaget. Offentlige myndigheter kan gi innsigelse, innspill, merknader og faglige råd. Andre (private, utbyggere, lag, foreninger og organisasjoner) kan sende merknader.

Dokumenter i saken

Planforslaget behandlet i planutvalg og bygningsråd 24.10.2017 (sak 145/17)

Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse er oppdatert av forslagsstiller i etterkant av politisk vedtak:

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Frist for uttalelse er 02.01.2018

Send innspill via elektronisk høringssvar i boksen til høyre. Merk innspillet med saksnummer 16/1360.

Innkomne merknader blir ikke direkte besvart. Når saken legges frem til politisk behandling, blir alle mottatte merknader lagt ved saken, med rådmannens kommentar. Det er kommunestyret som fatter endelig vedtak i saken.

 

 

 

 

ELEKTRONISK HØRINGSSVAR

Frist for merknader og innspill er 2. januar 2018.

Merk innspillet med saksnummer 16/1360.

Send innspill