Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det at Stener Sørensen AS på vegne av Hoviro AS setter i gang arbeid med detaljregulering for Svarvarstolen i Åros i Røyken kommune. Plan-ID: 20160348.

Planområdet omfatter del av eiendommene gnr/bnr 48/1, 48/65, 48/86, 48/88, 50/548 m.fl. 

Oppstart av planarbeid ble også varslet i juli 2016, men arbeidet har ligget i bero i påvente av avklaring fra Statens vegvesen knyttet til ny kryssing av Oslofjorden.

Planområdet er ca. 87 daa stort og er avgrenset som vist på figur 1 under. Endelig planavgrensning vil vurderes som del av den videre planprosessen. 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for frittliggende småhusbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg. Planarbeidet vil også omfatte en vurdering av muligheten for å tilrettelegge for en mer trafikksikker situasjon i krysset Astrid Skares vei /Frydenlundveien i forbindelse med Frydenlund skole. Trygg skolevei vil således være et tema i planarbeidet.

Planlagt avgrensning og innhold er ikke endret i forhold til opprinnelig varsel.

Planstatus:

Området som skal utvikles med boliger er i kommuneplanens arealdel 2015-2027 vist som område for fremtidig boligbebyggelse. I tillegg berører planforslaget arealer vist som nåværende offentlig eller privat tjenesteyting og boligbebyggelse.

Området som skal utvikles med boliger er uregulert. Planforslaget berører følgende reguleringsplaner: Skoletomt på Kjøya, Adkomst til Kjøya, Årosfjellet Nord samt Frydenlund.

Det er ingen endringer i planstatus i forhold til opprinnelig varsel.

Bakgrunn for nytt varsel:

Oppstart av planarbeid ble opprinnelig varslet i juli 2016. I forbindelse med varslingen kom det innspill fra Statens Vegvesen. Her ble det vist til Konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Oslofjorden. Et av kryssingsalternativene (kryssing med bru) ville fysisk berøre planområdet. Kommunen ønsket ikke å videreføre planarbeidet med en slik usikkerhet, og det ble anbefalt å avvente videre planarbeid til det forelå bindende vedtak for kryssingsalternativ (bru eller tunell).

Planarbeidet har derfor ligget i bero i cirka to år i påvente av et slikt vedtak, men det er nå ønske om å gjenoppta planarbeidet. Gjennom nytt varsel er det ønske om å få avklart status for vedtak om kryssing av Oslofjorden.

Spørsmål eller innspill til varslet oppstart av planarbeid:

Spørsmål om eller innspill til planarbeidet skal rettes/sendes til forslagsstiller Stener Sørensen AS v/ Ylva Hindhamar.

E- post:

Adresse: Postboks 2125 Strømsø, 3003 Drammen.

Telefon: 32 26 44 70

Kopi av innspill sendes til:

Røyken kommune
Planavdelingen
Katrineåsveien 20
3440 Røyken.

Innspill merkes med saksnummer 16/1629.

Frist for kommentarer og innspill er 29.10.2018