Elyseon AS setter i gang detaljregulering for Nordre Åros vei 29, gnr. 50 bnr. 12 og 255 i Åros. Har du innspill til planarbeidet? Fristen er 24. september.

Planens avgrensning

Planen har planID 20130300.

Planområdet er ca. fem dekar og er avgrenset som vist på kartet nedenfor. I tillegg til eiendommen tas Nordre Åros vei med på strekningen mellom eiendommen og Hurumveien (Fylkesvei 11).

Planens formål

Hensikten med planen er å legge til rette for boligbebyggelse. Det planlegges tomannsboliger med ca. ti boenheter. Oppgradering av Nordre Åros vei fra Hurumveien og frem til eiendommen tas også med i planen.

Planstatus

I kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt til nåværende boligbebyggelse.

Den gjeldende reguleringsplanen for området heter reguleringsplan for Åros Nordre og har planID 62759004.

Kontaktinformasjon

Spørsmål eller innspill til planarbeidet sendes til:

Helle Sjåvåg sivilarkitekt mnal
Mølleveien 4, 3440 Røyken
e-post:

Fristen for innspill er 24.09.2018.

Kopi av innspill kan sendes til eller til Røyken kommune v/planavdelingen, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken. Vi ber om at du påfører saksnummer 16/4397.