Områdereguleringsplan for Oddevall ble vedtatt av kommunestyret i Røyken 19.06.2018. Kommunestyrets vedtak om områderegulering for Oddevall er påklaget av flere. Administrasjonen har i den forbindelse besluttet at områdeplanen er gitt utsatt iverksetting for Spikkestadveien. Dette betyr at områdeplanen ikke gjelder for Spikkestadveien før klagene er endelig avgjort.

Planen legger til rette for at området kan utvikles med inntil 300 boenheter og barnehage. Innenfor planavgrensningen skal det etableres tekniskinfrastruktur, solrike og gode uterom og lekeplasser, samt trafikksikre forbindelser for gående og syklende.

Kommunestyret fattet følgende vedtak:

Plankart dato 14.05.2018, bestemmelser dato 11.05.2018, planbeskrivelse dato 29.05.2018 samt estetisk veileder datert 05.04.2017 vedtas iht. plan og bygningslovens paragraf 12-12.

Før planen endelig vedtas skal følgende nye paragrafer inntas i bestemmelsene:

§ 5 Før rammetillatelse, skal:

  • tilstrekkelig kapasitet på renseanlegg dokumenteres

 § 7 Før ferdigattest, skal:

  • o_SF6, 8 og 9 være opparbeidet (fortau)
  • o_SVG1 og 12 være opparbeidet (annen veigrunn- grøntareal)
  • o_SVT1-5, 12-14, 16-17 og 21-22 være opparbeidet (annen veigrunn- tekniske anlegg)
  • #2 og 3 være opparbeidet (kantstopp for buss)

Følgende tillegg skal inntas i bestemmelsenes paragraf 29

Fordelingen mellom leilighetstyper skal være som følger:

  • Inntil 20% av leilighetene kan ha størrelse under 60 m²
  • Inntil 50% av leilighetene kan ha størrelse mellom 60-90 m²
  • Minimum 30% av leilighetene skal være over 90 m². Større boliger (over 90 m²) kan omfatte sekundær enhet tilrettelagt for utleie

Rådmannen kan gjøre mindre redigeringer i plandokumentene inkludert plankart, dersom dette ikke får betydning for realinnholdet. Med dette menes å rette opp rent tekniske feil, åpenbare inkurier, skrivefeil og tilsvarende.

Dokumenter i saken:

Plankart

Planbestemmelser med vedlegg

Notat fra utbygger

Planbeskrivelse

Illustrasjon

Estetisk veileder

Merknader samlet

Forslagsstiller og rådmannens merknader

Saksprotokoll

Saksfremlegg

Du kan klage på vedtaket

Du kan klage på kommunestyrets vedtak. Dette følger av plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-12.

Begrunnet klage sender du til eller til Røyken kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken. Vi ber om at du oppgir saksnummer 15/4055 i klagen.

Klagefristen er 15.08.2018.