Områdereguleringsplan for Slemmestad ble vedtatt av kommunestyret i Røyken 14.09.2017 med følgende endringer:

Areal avsatt til busstopp på "Toern" ved Cirkle K i Slemmestad tas ut av planene, slik at Cirkle K sikres adkomst med to innkjørsler som i dag.

Klagefristen er 25.10.2017.

Du kan klage på kommunestyrets vedtak. Dette følger av plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-12. Send begrunnet klage til:

Dokumentene i saken

 1. Saksprotokoll

 2. Saksfremlegg

 3. Plankart

 4. Planbestemmelser

 5. Planbeskrivelse

 6. Kvalitetsplan

 7. Volummodell

 8. Miljøprogram

 9. Merknader

 10. Oppsummering av merknader med rådmannens kommentar

 11. Notat - endringer i planbestemmelser