15. juni 2017 vedtok kommunestyret å legge områdereguleringsplan for Slemmestad ut på ny høring og offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Kommunestyret fattet følgende vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 sendes forslag til områdereguleringsplan for Slemmestad til høring og legges ut til offentlig ettersyn med plankart 07.06.2017, bestemmelser 07.06.2017, planbeskrivelse 07.06.201, kvalitetsplan 19.05.2017, miljøprogram, volumstudie rev. 01.

Rådmannen kan gjøre mindre redigeringer i plandokumentene inkludert plankart, dersom dette ikke får betydning for realinnholdet. Med dette menes å rette opp rent tekniske feil, åpenbare inkurier, skrivefeil og tilsvarende.

  • Ingen utfylling av pollen, men byggegrensen består.
  • Det avsettes arealer i planen for pendlerparkering.
  • Sekkefabrikken skal tegnes inn i plankartet, og det knyttes en bestemmelse til dette som sikrer Sekkefabrikken som kulturhus, frem til annen politisk beslutning.
  • Det jobbes parallelt videre med utviklingsplanene om høyhus på Tåjeodden og utbyggingsrekkefølgen i områdeplanen legger til rette for at området kan utvikles innen alle byggetrinn. Rekkefølgebestemmelser for det aktuelle området ligger fortsatt til grunn.

Kort om planen:

Planen ble 1. gangs behandlet i formannskapet 15.09.2016 og vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn med merknadsfrist 02.12.2016. I etterkant av høring og offentlig ettersyn for områdeplan for Slemmestad er det gjort flere endringer. Blant annet er det foreslått å etablere en gang- sykkelbru over Slemmestadveien, Vaterlandskvartalet er justert slik at nord og vestsiden av kvartalet blir bilfritt og tidligere «Slemmestad aveny» foreslås etablert som parkdrag. Det er lagt hensynssone kulturmiljø over BKB4, BAA2 og deler av BKB2 i tråd med intensjon og føringer i planbeskrivelsen. I tillegg er det lagt inn en faresone for flom over feltene GAA, SKV og SKF på Vaterland. Flere av områdene har på grunn av endringene i planforslaget, også fått flere og/eller endrede rekkefølgekrav for gjennomføring.

Planens hensikt er å legge rammer og føringer for en miljøvennlig og bærekraftig sentrumsutvikling. Det er et ønske å bygge opp om og videreføre stedes identitet som kultur- og industristed. Videre legges det til rette for etablering av kontorarbeidsplasser, handel, næring i tillegg til bomiljøer og rekreasjonsområder med høy kvalitet. Slemmestads sentrumskjerne skal ha et pulserende, levende og mangfoldig liv som gir økt trivsel og livskvalitet for alle brukere.

Frist for innspill og merknader: 25. august 2017

Innspill og merknader kan sendes elektronisk. Du finner skjema på høyre side.

Eller du kan sende e-post til eller via post til Planavdelingen, Røyken rådhus, 3440 Røyken.

Det er viktig at du merker innspillet med saksnummer 15/4610

Innkomne merknader blir ikke direkte besvart, men blir vedlagt saken med rådmannens kommentar til videre behandling i formannskapet og kommunestyret.

Dokumenter i saken:


Saksprotokoll

Saksfremlegg

Plankart

Planbestemmelser områdeplan Slemmestad

Planbeskrivelse rev. 02 23.06.17

KU nærmiljø og friluftsliv inkludert barn og unges interesser

ROS-analyse

Kvalitetsplan for Slemmestad rev. 02 23.06.17

Volumstudier rev. 02 23.06.17

Miljøprogram

Geotekniske vurderinger

Støyutredning

Trafikk rev. 01

VA-plan, Asplan Viak

Masterplan VA Slemmestad

Hydrologi og åpning av Bøbekken rev. 01 29.05.17

Overvannshåndtering og forurensning

Energiforsyning

Forurenset grunn

Naturverdier

Marine naturverdier

Maritim arkeologi

Bygninger og bygningsmiljøer i Slemmestad

By- og landskapsanalyse

Ny entusiasme, stolt tilhørighet

Lysplan

Veiteginger C og F rev. 01

Veitegninger U rev. 01

Alle merknader mottatt etter høring

Oppsummering uttalelser med rådmannens kommentar

Merknad til begrenset varsling

Oppsummering av merknader med rådmannens kommentar

Illustrasjonsplan Slemmestad Sekkefabrikken 21.06.17

Illustrasjonsplan Slemmestad maks potensiale

Planprogram

Saksfremlegg 15.09.2016

Saksprotokoll - vedtak 15.09.2016

ELEKTRONISK HØRINGSSVAR

Frist for innspill og merknader: 25. august 2017

Send innspill