19.06.2018 vedtok kommunestyret at forslag til utbyggingsavtale for Slemmestad sentrum – områdeplan, godkjennes og legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 17-4.

Avtalens formål er å løse rekkefølgebestemmelsene i vedtatt områdeplan som bl.a. omfatter opparbeidelse av Slemmestadveien innenfor planområdet og opparbeidelse av Vaterlandsveien.

Du kan sende merknader til utbyggingsavtalen via det elektroniske svarskjemaet på kunngjøringssiden. Saksnr. 15/6520. Fristen er 10.08.2018. 

1. Vedtak i kommunestyret 19.06.2018
2. Saksfremlegg til kommunestyret 19.06.2018
3. Omforent utbyggingsavtale for Slemmestad sentrum
4. Planbestemmelser
5. Plankart
6. Kart med avgrensning av eiendommer som omfattes av avtalen
7. Pantedokument som skal tinglyses på den enkelte eiendom
8. Usikkerhetsanalyse - fellestiltak Slemmestad
9. Oversikt over øvrige kostnader som ikke er omfattet av usikkerhetsanalysen
10. Oversikt over oppfylte rekkefølgebestemmelser
11. Firmaattest Slemmestad brygge AS
12. Firmaattest Norcem
13. Firmaattest Slemmestad utvikling AS
14. Firmaattest Tåje utvikling AS

ELEKTRONISK HØRINGSINNSPILL

Frist for innspill er 10.08.2018.

Merk innspillet med saksnummer 15/6520

Send innspill