Formannskapet har i møte 12.09.2017, sak PS/17 vedtatt at forslag til områderegulerings-plan for Oddevall i Spikkestad legges ut til høring og offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12–10 med plankart datert 11.08.2017, forslagstillers planbestemmelser, planbeskrivelse datert 08.08.2017, og estetisk veileder datert 05.04.2017.

Hensikten med planarbeidet er å bidra til å bygge opp under Spikkestads identitet som en attraktiv stasjonsby gjennom å legge til rette for boligbebyggelse samt barnehage med tilhørende lekeplasser, uteoppholdsarealer og infrastruktur på eksisterende jordbruksareal øst for Spikkestad sentrum. Planforslaget vurderes i hovedsak å være i tråd med kommuneplan for Røyken.

Det presiseres at det ikke skal gis uttalelse til Røyken kommunes forslag til bestemmelser. Rådmannens forslag til vedtak ble ikke vedtatt. 

Hva er en høring/offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn vil si at offentlige myndigheter og andre som ønsker det, kan uttale seg til planforslaget. Offentlige myndigheter kan gi innsigelse, innspill, merknader og faglige råd. Andre (private, utbyggere, lag, foreninger og organisasjoner) kan sende merknader. For å forstå planens innhold må du som minimum lese plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.

Merknader til planen

Du kan komme med merknader til planen. Vedtaket fra formannskapet med alle vedlegg finner du under.

Innkomne merknader blir ikke direkte besvart. Når saken legges frem til politisk behandling, blir alle mottatte merknader lagt ved saken med rådmannens kommentar. Det er kommunestyret som fatter endelig vedtak i saken.

Frist for uttalelse er 3. november 2017

Det er viktig at du merker innspillet med saksnummer 15/4055.

Send innspill via elektronisk høringssvar i boksen til høyre.

Dokumentene i saken:

 1. Saksprotokoll
 2. Saksfremlegg
 3. Plankart
 4. Planbestemmelser
 5. Uoverensstemmelser planbestemmelser
 6. Planbeskrivelse
 7. Illustrasjoner
 8. Estetisk veileder
 9. Miljøprogram
 10. ROS-analyse
 11. Trafikkanalyse
 12. Vegtegninger
 13. Notat VA- og flom
 14. VA-plan
 15. Brannvann
 16. Støy
 17. Forhåndsuttalelser
 18. Prinsippavklaringer

ELEKTRONISK HØRINGSSVAR

Frist for merknader og innspill er 3. november 2017.

Send innspill