Formannskapet har i møte 23.04.2019, i møtesak 49/19 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende på høring forslag til detaljregulering for kyststi over Grundvik, gbnr. 41/1 m.fl., i tråd med plan- og bygningsloven §§ 12-10.

Vedtaket:

Detaljregulering for kyststi over Grundvik med plankart datert 26.03.2019 med tilhørende bestemmelser datert 26.03.2019 med tilhørende planbeskrivelse sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningsloven § 12-10.

Hensikten med planen:

Hensikten med planen er å legge til rette for en sammenhengende kyststi langs Oslofjorden på tvers av kommunegrenser, og gi allmenheten tilgang over Grundvik i Røyken fra Hiken i nord til Nordstrand i sør.

Dokumenter i saken

  1. Vedtak
  2. Plankart
  3. Planbestemmelser
  4. Planbeskrivelse

Resterende dokumenter finnes i møtesak 49/19, på Røyken kommunes innsynssider.

Uttalelse til planforslaget

Innspill og merknader til planforslaget kan sendes til:

  • Røyken kommune, plan, bygg og oppmålingsenheten
    Katrineåsveien 20, 3440 Røyken
  • Epost:
  • Via elektronisk høringsinnspill

Frist for uttalelse er 17.06.2019.
Husk å merke innspillet med saksnummer 17/31.

Innkomne merknader blir ikke direkte besvart. Når saken legges frem til politisk behandling, blir alle mottatte merknader lagt ved saken, med rådmannens kommentar. Det er kommunestyret som fatter endelig vedtak i saken.

Elektronisk høringsinnspill

Frist for merknader og innspill er 17.06.2019.

Merk innspillet med saksnummer 17/31.

Send innspill