Kommunestyret vedtok i februar 2016 at det skulle utarbeides en sykkelstrategi for Røyken. Administrasjonen legger nå fram en sykkelstrategi med tilhørende handlingsplan. Strategien og planen skal nå ut på høring.

Utbygging av infrastruktur for syklister er dyrt, og det er viktig at kommunen har en tydelig prioriteringsliste og begynner med de tiltakene som gir størst økning i sykkelandelen. Røyken kommune vil opprettholde en dialog med Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune for å prøve å få til en deling av noen av kostnadene, spesielt langs fylkesveiene. Endelig bevilgning til gjennomføring av tiltakene i handlingsplanen må avklares gjennom budsjettforhandlingene og i budsjettvedtaket.

Du kan komme med innspill til sykkelstrategien og handlingsplanen. Innkomne merknader blir ikke direkte besvart. Når saken legges frem til politisk behandling, blir alle mottatte merknader lagt ved saken med rådmannens kommentar. Det er kommunestyret som fatter endelig vedtak i saken.

Frist for uttalelser er 20.oktober.

Send innspill via elektronisk høringssvar i boksen til høyre.

Merk innspillet med saksnummer 15/7564

Dokumenter i saken:

 

 

ELEKTRONISK HØRINGSSVAR

Frist for merknader og innspill er 20. oktober 2017.

Send innspill