Formannskapet har i møte 23.04. 2019, i møtesak 50/19 vedtatt at forslag til detaljregulering for Spikkestad gård, gnr.: 6 bnr.: 106 legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens §§ 12–10.

Vedtaket
Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-10 sendes forslag til detaljregulering for Spikkestad gård til høring og legges ut til offentlig ettersyn med plankart datert 02.04.2019 rådmannens bestemmelser datert 05.04.2019 og planbeskrivelse datert 03.03.2019, med følgende tillegg:

  1. Opparbeidelse av fortau langs hele planområdet i tråd det som framkommer i illustrasjon i rådmannens vurdering, pkt. 5.4. skal tas inn i planen. Kart og bestemmelser med rekkefølgekrav oppdateres før planen sendes på høring/legges ut til offentlig ettersyn.
  2. Før 2. gangs behandling av planen skal byggegrenser mot veiformål og f_GV3 revideres i tråd med rådmannens anbefalinger i pkt. 5.4. Disse er markert med grønt i saksfremlegget og med rød stipling i kartutsnittene.
  3. Før 2. gangs behandling av planen skal bestemmelsene oppdateres slik at de også tilrettelegger for etablering av enebolig på felt BKS3.

Plankartet er nå oppdatert i tråd med vedtaket. Krav til opparbeidelse av nevnte fortau ligger ikke inne i bestemmelsene som legges ut til offentlig ettersyn, men det vil bli gjenstand for vurdering ved sluttbehandling av planen.

Stiplet linje viser planområdet, rødt punkt markerer Spikkestad torg
Stiplet linje viser planområdet, rødt punkt markerer Spikkestad torg.

Hensikten med planforslaget
Formålet med denne planen er å legge til rette for boliger i kjede og flermannsboliger vest for Spikkestad sentrum, totalt ca. 25 enheter. Maksimal gesims – og mønehøyde skal ikke overstige henholdsvis 7 og 9 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Dersom boligene bygges med flatt tak eller pulttak, skal gesimshøyden ikke på noe punkt overstige 10 meter fra ferdig planert terreng. I tillegg skal det innenfor området etableres lekeareal, felles uteareal og parsellhage.

Dokumenter i saken
Resterende dokumenter i saken finner du ved Røyken kommunes innsynsportal, i møtesak 50/19.

Frist for uttalelse er 12.08.2019. Merk innspillet med saksnummer 16/2502

Innkomne merknader blir ikke direkte besvart. Når saken legges frem til politiske behandling, blir alle mottatte merknader lagt ved saken, sammen med rådmannens kommentar. Det er kommunestyret som fatter endelig vedtak i saken.

Elektronsik høringsinnspill

Frist for merknader og innspill er 12.08.2019.

Merk innspillet med saksnummer 16/2502.

Send innspill