1. juni 2017 vedtok formannskapet å sende temaplan for kulturminner og kulturmiljøer på høring og legge det ut til offentlig ettersyn, i medhold av plan- og bygningslovens § 11-14.

Formannskapet vedtok følgende tillegg:

  • På landbrukseiendommer i kulturmiljøene må det ikke legges begrensninger som hindrer drift og utvikling.
  • Bygninger med vernestatus kategori C tas ut av planen.

Frist for innspill og merknader: 15. august 2017.

Innspill og merknader kan sendes elektronisk. Du finner link til skjema på høyre side.
Eller du kan sende    eller via post til Røyken kommune, Røyken rådhus, 3440 Røyken.

Det er viktig å merke innsendingen med saksnummer 16/3059. 

Nærmere opplysninger om planen fås ved henvendelse til saksbehandler Grethe Utvei. til eller ring 31 29 60 00 (servicetorget).

Innkomne merknader blir ikke direkte besvart, men blir vedlagt saken med rådmannens kommentar til videre behandling i formannskapet og kommunestyret.

Dokumenter til saken:

Saksfremlegg: Temaplan for kulturminner og kulturmiljøer til offentlig ettersyn (PDF)

Forslag til temaplan for kulturminner og kulturmiljøer i Røyken (PDF)

Temarapport arkeologiske kulturminner i Røyken (lenke til sakslisten. Velg vedlegg 1 i sak 0069/17)

Fagrapport nyere tids kulturminner (PDF)

Slemmestadrapport 2010 (PDF)

Verneliste, endret 2017 (PDF)

Befaringsliste 2017 etter innspill (PDF)

Temakart (PDF)

OBS! Rettelse på kartet. Følgende områder har fått feil fargekode:

Lahellholmen, Hajum – Rød