Formannskapet har i møte 01.06.2017, i møtesak 66/17 vedtatt at forslag til detaljregulering for Kjelleråsen legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens §§ 12–10 og 12-11.

Det ble fattet vedtak om at før planen kunne legges ut til offentlig ettersyn, måtte planen omarbeides av forslagsstiller. Omarbeidelsen innebar bl.a. at eneste adkomst til planområdet skal være via Fiskekroken/Vestliveien, at reguleringsbredde på vei skal være i tråd med kommunens vei og gatenormal, oppdatering av prinsippskisser, ferdigstillelse av naturtypekartlegging osv. Materialet er nå komplettert, og således klart for offentlig ettersyn.

Hensikten med forslaget:

Hensikten med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur, lekearealer og bevaring av områdets grønnstruktur. Området er svært kupert. Det er derfor viktig at området bygges ut skånsomt. Bebyggelse og veianlegg skal utformes slik at minst mulig bearbeidelse av terrenget er nødvendig.

Det er registrert forskriftseiker i området som må bevares i forbindelse med utbyggingen. I tillegg er det registrert store/gamle eiketrær som ikke oppfyller kravene i forskrift om utvalgte naturtyper, hule eiker, men som kan ha betydning for rekruttering av hule eiker. Dette er ikke utdypet og problematisert i saksfremlegg. De hule eikene er sikret med hensynssone i plankartet og tilhørende bestemmelser. I tillegg sier paragraf 10 i bestemmelsene at «Større eiketrær som er vist på illustrasjonsplanen skal bevares».

 

Frist for innspill er 01.09.2018.

Husk å merke innspillet med saksnummer 15/5716. Bruk det elektroniske skjemaet for innspill som du finner i menyen til høyre eller send innspillet per post til:

Røyken Kommune

Katrineåsveien 20

3440 Røyken

Innkomne merknader blir ikke direkte besvart. Når saken legges frem til politisk behandling, blir alle mottatte merknader lagt ved saken, med rådmannens kommentar.

Dokumentene i saken finner du her:

 1. Plankart Kjelleråsen
 2. Planbestemmelser
 3. Planbeskrivelse
 4. Illustrasjonsplan
 5. Illustrasjonssnitt av bebyggelse
 6. Veitegninger
 7. VA- plan
 8. ROS-analyse
 9. Støyanalyse
 10. Kulturminneregistrering
 11. Naturtypekartlegging
 12. Notat bebyggbare tomter
 13. Trafikkanalyse
 14. Saksprotokoll 
 15. Saksfremlegg 

ELEKTRONISK HØRINGSINNSPILL

Frist for innspill er 01.09.2018

Merk innspillet med saksnummer 15/5716

Send innspill