Formannskapet har i møtet 05.06.2018, i møtesak nr. 72/18, vedtatt at forslag til endring av bestemmelse og hensynssone i kommuneplanens arealdel 2015-2027 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 11-14.

Hensikten med forslaget

I kommuneplanens arealdel 2015-2027 er de ytre hensynssonene rundt Oricas anlegg i Bjørndalen gitt feil hensynssone på plankartet, og dermed også feil bestemmelser. I dag er området vist med hensynssone annen fare, H390_1 og H390_2. Til denne hensynssonen er det gitt følgende bestemmelse:

«Før det gis tillatelse til tiltak etter pbl. innenfor hensynssone H390, skal det gjennomføres grunnundersøkelser av forurensningsrisikoen. Undersøkelsen skal gjennomføres av fagkyndig

Riktig hensynssone skal være H350, sikrings-, støy- og faresoner med angivelse av fareårsak eller miljørisiko, i gjeldende kommuneplan gitt benevnelsen brann- og eksplosjonsfare.

For å rette opp feilen foreslås det å endre hensynssone H390_1 og H390_2 på plankartet til H350_3 og H350_4, samt å supplere bestemmelsen til hensynssone H350. Det er ikke behov for å gjøre andre endringer som følge av denne rettelsen.

Fristen for uttalelse er 1. august 2018

Husk å merke innspillet med saksnummer 18/1341.Bruk det elektroniskeskjemaet for innspill som du finner i menyen til høyre eller send innspillet per post til: 

Røyken Kommune
Katrineåsveien 20
3440 Røyken

Innkomne merknader blir ikke direkte besvart. Når saken legges frem til politisk behandling, blir alle mottatte innspill og merknader lagt ved saken sammen med rådmannens kommentar.

Dokumentene i saken finner du her: 

1. Saksprotokoll

2. Saksfremlegg 

3. Referat fra møte med Orcia 09.12.2014

ELEKTRONISK HØRINGSINNSPILL

Frist for innspill 01.08.2018

Merk innspillet med saksnummer 18/1341

Send innspill