Formannskapet har i møte 31.08.2017 sak PS17 vedtatt at forslag til detaljregulering for bibelsenter i Slemmestad - Sannhetens Ord legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens §§ 12–10 og 12-11

Hensikten med denne planen er å legge til rette for etablering av kirkebygg/bibelsenter for inntil 300 personer med tilhørende utearealer, nord-øst for krysset Slemmestadveien/Vaterlandsveien.

Reguleringsbestemmelsene legger føringer for at byggets fasiliteter ikke tillates utleid utenfor organisasjonen.

Innenfor planområdet skal det også etableres en «fossilvoll» Den foreslåtte fossilvollen er blant annet tenkt som destinasjon i forhold til formidling av Slemmestad unike geologi.

Hva er en høring/offentlig ettersyn?

Offentlig ettersyn vil si at offentlige myndigheter og andre som ønsker det, kan uttale seg til planforslaget. Offentlige myndigheter kan gi innsigelse, innspill, merknader og faglige råd. Andre (private, utbyggere, lag, foreninger og organisasjoner) kan sende merknader.

Merknader til planen

Du kan komme med merknader til planen. Vedtaket fra formannskapet med alle vedlegg finner du i listen under.

Frist for merknader er 25. oktober 2017.

Innkomne merknader blir ikke direkte besvart. Når saken legges frem til politisk behandling, blir alle mottatte merknader lagt ved saken med rådmannens kommentar. Det er kommunestyret som fatter endelig vedtak i saken.

Det er viktig at du merker innspillet med saksnummer 15/817

Dokumentene i saken:

 1. Saksprotokoll
 2. Saksfremlegg
 3. Plankart
 4. Reguleringsbestemmelser, rev. 13.09.2017 i tråd med vedtak
 5. Planbeskrivelse
 6. Illustrasjoner
 7. ROS-analyse
 8. Geologikartlegging
 9. Geoteknikk 1
 10. Geoteknikk 2
 11. Miljøteknisk undersøkelse
 12. Naturtypekartlegging
 13. Notat - overvann
 14. Plan for håndtering av overvann
 15. Trafikkanalyse
 16. VA-plan
 17. Medvirkning

ELEKTRONISK HØRINGSSVAR

Frist for merknader og innspill er 25. oktober 2017.

Send innspill