På bakgrunn av tilbakemelding og vedtak fra Fylkesmannen i sak 16/3075 og sak 16/2664, har gebyrregulativet blitt tatt opp til vurdering. Det har blitt foretatt små justeringer av regulativet som legges frem i denne saken. Større gjennomgang vil bli utført ved revidering og utarbeidelse av gebyrregulativet for 2019. Administrasjonen setter i gang høring av forslag til mindre endring av gebyrregulativet og forbereder sak til kommunestyret for behandling.

 

 

Endring av punkt 1.3 Urimelig gebyr:

Ordlyden per i dag er som følger: "Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt eller når andre særlige grunner tilsier det, kan kommuen etter grunngitt søknad helt eller delvis gi fritak for behandling av kommunenale gebyrer i en konkret sak."

I følge denne ordlyden åpner det ikke for at saksbehandler skal kunne vurdere størrelsen på gebyret uten at det er sendt inn en grunngitt søknad om dette. Saksbehandler burde i hver sak kunne vurdere om gebyret er urimelig høyt eller ikke. Vi foreslår derfor at teksten endres.

Følgende tekst er foreslått: "Dersom gebyret åpenbart anses som urimelig i forhold til de kostnader kommunen har hatt med saken, eller når andre særlige grunner tilsier det, kan det av eget tiltak eller på anmodning fastsettes et passende gebyr. Ved rimelighetsvurdering tas utgangspunkt i at gebyret skal gjenspeile gjennomsnittlige kostnader for behandling av sammenlignbare saker."

Saksbehandler vil dermed kunne vurdere størrelsen på gebyret i hver sak og henvise til punkt 1.3 i gebyrregulativet ved redegjørelse om nedsatt gebyr.

Endring av punkt 1.8 Søknad om redusert gebyr og klageadgang:

Justering av tekst med henvisning til riktig punkt i regulativet.

Endring av punkt 2.2 Søknadspliktig tiltak pbl. § 20-4:

Når det gjelder fordelingen av størrelsesintervalene har fylkesmannen påpekt at Røyken kommune har en lineær modell som kan generere gebyrer som overstiger selvkost i en slik grad at gebyret kan være ulovlig.

Vi har bestemt å tilpasse gebyret og se bort fra den lineære modellen. I arbeidet med revidering av våre gebyrer har vi sett mot våre nabokommuner Asker, Bærum og Hurum.

I første omgang har vi valgt å avslutte hver interval på ett rundt tall (15, 50, 70...), slik som Asker og Bærum.

Endring av punkt 2.3.1 Nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg, hovedombygging, bruksendring:

Når det gjelder fordelingen av størrelsesintervalene har fylkesmannen påpekt at Røyken kommune har en lineær modell som kan generere gebyrer som overstiger selkost i en slik grad at gebyret kan være ulovlig.

Vi har bestemt å tilpasse gebyret og se bort fra den lineære modellen. I arbeidet med revidering av våre gebyrer har vi sett mot våre nabo kommuner, Asker, Bærum og Hurum.

I første omgang har vi valgt å avslutte hver interval på ett rundt tall (50, 70, 100, 200…), slik som Asker og Bærum.

Punkt 2.3.1 gjelder for alle nybygg, tilbygg, underbygg, hovedombygging og bruksendring, uansett formål. Dette vil si at dette punktet skal dekke alt fra eneboliger til store lagerbygg, industribygg og kjøpesentre. Vi har derfor valgt å legge ett tak på størrelsen på gebyret til en enebolig. Maks gebyr for en enebolig foreslås å være kr. 70 000,- ekskludert dispensasjoner eller andre gebyrer (overtredelsesgebyr, midlertidig brukstillatelse…).

Vi har også valgt å gjøre om på oppdeling av intervalene for å se bort fra den lineære modellen og få en mer retferdig fordeling som følger selvkostprinsippet.

Endring av punkt 5.1.2 Gebyr for behandling av planforslag:

Siste rad i tabellen fjernes. Bakgrunnen for bestemmelsen var der planen krevde bebyggelsesplan som utfyllende til vedtatt reguleringsplan. Planer som stiller slike krav er etter hvert så gamle at krav om ny plan (vurdering av dette) slår inn i tillegg til diverse endringer mht krav og lovverk mv som medfører at dette må sees på som en ny plan. Dvs at dette punktet ikke lenger er aktuelt og kun bidrar til å skape forvirring.

 

Her er forslag til mindre endringer av gebyrregulativ for 2018.

ELEKTRONISK HØRINGSSVAR

Frist for merknader og innspill er 15.05.2018.

Merk innspillet med saksnummer 18/547.

Send innspill