Saken er behandlet som saksnr. DS 198/18 etter delegert myndighet fra Planutvalg og bygningsråd. Med henvisning til § 12-14 i plan- og bygningsloven, samt i tråd med Røyken kommunes styrings- og delegasjonsreglement (med endringer vedtatt 23.11.2017) § 6.3, er det fattet følgende vedtak:

Endring av reguleringsplan for Heggum – Jaksland, PlanID 62752009, plankart med dato 06.06.2018, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Dette er saken

Saken gjelder vedtak på delegert myndighet av en mindre endring av reguleringsplan for Heggum – Jaksland. Bakgrunnen for endringen er et vedtak om grensejustering fra 2006. Som en del av vedtaket fremgår det at planavdelingen skal gjennomføre en reguleringsendring i tråd med grensejusteringen.

Det gjøres ingen endringer i reguleringsbestemmelsene, men formålsgrenser i plankartet justeres. Dette omfatter:

1) Formålsgrense mellom boligtomt og friluftsområde.

2) Formålsgrense mellom boligtomt og offentlig kjøreveg.

3) Formålsgrense mellom offentlig kjøreveg og felles avkjørsel.

Forslag til endring på plankartet ble lagt ut til offentlig ettersyn på delegert myndighet. 7 offentlige instanser har avgitt uttalelse, men det er ikke mottatt innvendinger mot planendringen.

Du kan klage på vedtaket

Dette følger av plan- og bygningslovens (pbl.) § 12-12. Begrunnet klage sender du gjennom vårt elektroniske skjema, med post til Røyken kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller via e-post til postmottak@rokyen.kommune.no. Vi ber om at du oppgir saksnummer 18/923 i klagen.

Klagefristen er 26.11.2018.

Dokumenter i saken:

  1. Mindre endring av reguleringsplan
  2. Plankart
  3. Merknader