Reguleringsplanen for Fossumveien 19 ble vedtatt av kommunestyret i Røyken 16.10.2018.

Kommunestyret har fattet følgende vedtak:

Mindre endring av reguleringsplan for Fossumveien 19, planID 62755015, vedtas, jf. plan- og bygningslovens § 12-12.

Hensikten med planen

Endringene i reguleringsplanen omfatter både plankart og bestemmelser. En av endringene er justering av tomte- og byggegrenser, samt at en regulert felles avkjørsel til to av tomtene tas ut. Det er tatt inn en bestemmelse om at garasje kan plasseres i tomtegrense mellom to og to av boligtomtene, samt gjort en generell oppdatering for at bestemmelsen skal samsvare med det oppdaterte plankartet, og være i tråd med gjeldende kommuneplanbestemmelser.

Du kan klage på vedtaket

Du kan klage på kommunestyrets vedtak. Dette følger av plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-12.

Begrunnet klage sender du gjennom vårt elektroniske skjema , per post til Røyken kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røykeneller via e-post til .

Vi ber om at du oppgir saksnummer 18/479 i klagen.
Klagefristen er 19.11.2018.

Dokumenter i saken:

  1. Saksprotokoll fra kommunestyret
  2. Saksprotokoll fra formannskapet
  3. Saksfremlegg
  4. Plankart
  5. Reguleringsbestemmelser
  6. Tidligere plankart
  7. Tidligere reguleringsbestemmelser
  8. Utomhusplan
  9. Terrengsnitt
  10. Merknader