Forskrift om fag- og timefordeling for ungdomsskolene, 8 – 10 trinn, i Røyken kommune

Hjemmel:                   Forskrift til opplæringslova § 1-1 andre ledd

Vedtatt:                      Røyken kommunestyre 15.6.2017

Kunngjort:                  Røyken kommunes hjemmeside www.royken.kommune.no og direkte fra rektor ved den enkelte skole til foresatte og elever gjennom den digitale læringsplattformen Fronter (kravet i § 38 første ledd bokstav c forvaltningsloven om kunngjøring i Norsk Lovtidende gjelder ikke).

 

Kapittel 1.    Formål og virkeområde

 

§ 1.  Formål

 

Formålet med den endrede fag- og timefordelingen er å utvikle gode livsstilsvaner ved tilrettelegging for økt fysisk aktivitet, bl.a. ved styrking av kroppsøvingsfaget.

 

§ 2.  Virkeområde

Forskriften gjelder alternativ fag- og timefordeling for ungdomsskolene, 8 – 10 trinn, i Røyken kommune.

 

§ 3.  Virketid

Forskriften gjelder for elever på 8 – 10 trinn fra 1.8.2017.

 

Kapittel 2.    Fag- og timefordeling

§ 4.  Elevene skal ha følgende fag- og timefordeling:

Fag

Årstimer/min 8 – 10 trinn

KRLE

   145 timer 21 min

Norsk

   398 timer   0 min

Matematikk

   313 timer   0 min

Naturfag

   249 timer   0 min

Engelsk

   222 timer   0 min

Annet fremmedspråk

   210 timer 54 min

Samfunnsfag

   236 timer 33 min

Kunst og håndverk

   138 timer 42 min

Musikk

    78 timer    51 min

Mat og helse

    78 timer    51 min

Kroppsøving

   283 timer 51 min

Valgfag

   162 timer 27 min

Utdanningsvalg (UDV)

   104 timer 30 min

Sum årstimer*

   2622 timer

*Den samlede fag- og timefordelingen for 8 – 10 trinn skal være lik den nasjonale fag- og timefordelingen for samme årstrinn.  Nasjonal fag- og timefordeling utgjør 2622 årstimer.

 

Kapittel 3.    Iverksetting

§ 5.  Iverksetting.

Den lokale forskriften trer i kraft 1.8.2017.