Formannskapet har i møtet 18. juni 2019, i møtesak nr. 85/19, vedtatt at forslag til endring av enkelte planbestemmelser til kommuneplanens arealdel 2015-2027 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 11-14.

Hensikten med forslaget er først og fremst å gjøre enkelte språklige endringer og presiseringer som gjør at ordlyden i planbestemmelsene samsvarer bedre med både intensjon og praksis.

Endringene som foreslås gjelder forståelsen av begrepet «sikret» i rekkefølgekrav, samt bestemmelser om boligkategori og utnyttelse.

Hva er offentlig ettersyn?

Offentlig ettersyn vil si at offentlige myndigheter og andre som ønsker det, kan uttale seg til endringsforslaget. Offentlige myndigheter kan gi innsigelse, innspill, merknader og faglige råd. Andre (private, utbyggere, lag, foreninger og organisasjoner) kan sende merknader.

Merknader til forslaget

Du kan komme med merknader til endringsforslaget. Send gjerne innspill via elektronisk høringssvar i boksen til høyre.

Dokumenter i saken

Vedtaket fra formannskapet med alle vedlegg finner du i listen under, eller på innsynssidene til Røyken kommune, i møtesak 85/19:

  1. Vedtak fra formannskapet
  2. Saksfremlegg
  3. Eksisterende planbestemmelser
  4. Brev fra Fylkesmannen i Oslo og Viken
  5. Temakart differensiert boligbebyggelse
  6. Planbestemmelser for kommunedelplan for Slemmestad
  7. Saksfremlegg til formannskapet 31.08.2017 
  8. Saksfremlegg til kommunestyret 14.12.2017

Frist for merknader er 6. september 2019.

Innkomne merknader blir ikke direkte besvart. Når saken legges frem til politisk behandling, blir alle mottatte merknader lagt ved saken med rådmannens kommentar. Det er kommunestyret som fatter endelig vedtak i saken.

Husk å merke innspillet med saksnummer 16/4353.