Formannskapet har i møtet 31.08.2017, i møtesak nr. 84/17, vedtatt at forslag til endring av enkelte planbestemmelser til kommuneplanens arealdel 2015-2027 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 11-14.

Hensikten med forslaget er først og fremst å gjøre enkelte språklige endringer som gjør at ordlyden i planbestemmelsene samsvarer bedre med både intensjon og praksis, og er i tråd med forskriftsregelverket. I tillegg får enkelte bestemmelser ny paragrafplassering.

Endringene som foreslås gjelder blant annet høyder, tilknytningsplikt, fritidsbebyggelse, veg- og gatenorm, takoppbygg, lekeareal, utnyttelse og sekundære boenheter.

Vi gjør oppmerksom på at rådmannens forslag om endring av § 3.2.2 ved en feil har falt ut av tekst-delen i forslag til vedtak i saksfremlegget, men står i tabellen lenger ned under rådmannens vurdering. Vi ber likevel om at også denne endringen blir vurdert som en del av endringsforslaget.

Hva er en høring/offentlig ettersyn?

Offentlig ettersyn vil si at offentlige myndigheter og andre som ønsker det, kan uttale seg til endringsforslaget. Offentlige myndigheter kan gi innsigelse, innspill, merknader og faglige råd. Andre (private, utbyggere, lag, foreninger og organisasjoner) kan sende merknader.

Merknader til forslaget

Du kan komme med merknader til endringsforslaget. Send gjerne innspill via elektronisk høringssvar i boksen til høyre.

Vedtaket fra formannskapet med alle vedlegg finner du i listen under.

Frist for merknader er 10. november 2017.

Innkomne merknader blir ikke direkte besvart. Når saken legges frem til politisk behandling, blir alle mottatte merknader lagt ved saken med rådmannens kommentar. Det er kommunestyret som fatter endelig vedtak i saken.

Det er viktig at du merker innspillet med saksnummer 16/4353.

Dokumentene i saken:

1. Vedtak fra formannskapet

2. Saksfremlegg

3. Eksisterende planbestemmelser

 

Elektronisk høringssvar

Frist for merknader og innspill er 10. november 2017.

Send innspill