Formannskapet har i møte 08.05.2018, i møtesak 51/16 vedtatt at forslag til detaljert reguleringsplan for 26/1 Hotvet gård –steinbrudd, mellomlagring og massetipp legges ut til offentlig ettersyn ihht plan- og bygningslovens §§ 12–10 og 12-11.

Formålet med planen er å tilrettelegge for uttak av stein, gjenvinning av inerte masser og ikke forurensede masser. Det skal etableres steinknuseri og gjenbruksanlegg for inerte masser som asfalt og betong. Etter endt drift skal området tilbakeføres til skog med rene, naturlige masser. Planen regulerer også gang- og sykkelvei fra Hotvetveien til rundkjøringen ved Krokodden.  

Du finner alle dokumenter i saken her: https://innsyn.royken.kommune.no/motekalender/motedag/10262692

Samt oppdaterte planbestemmelser og plankart i A3 under:

Planbestemmelser

Plankart

Du kan sende dine innspill og merknader til planforslaget til Røyken kommune ved Plan, bygg og oppmålingsenheten, Rådhuset 3440 Røyken, eller per e-post:

Frist for innspill og merknader er 04.07.2018.

Innkomne merknader blir ikke direkte besvart, men vil bli vedlagt saken med rådmannens kommentar til videre behandling i formannskapet og kommunestyret.

ELEKTRONISK HØRINGSSVAR

Frist for merknader og innspill er 04.07.2018

Merk innspillet med saksnummer 15/8959

Send innspill