Kommunestyret har i møte 06.03.18 møtesak nr. 16/18 vedtatt detaljreguleringsplan for bibelsenter i Slemmestad - Sannhetens Ord iht. plan- og bygningslovens § 12–12

Hensikten med planen

Hensikten med denne planen er å til rette for etablering av kirkebygg/bibelsenter for inntil 300 personer med tilhørende utearealer, nord-øst for krysset Slemmestadveien/Vaterlandsveien. Reguleringsbestemmelsene legger føringer for at byggets fasiliteter ikke tillates utleid utenfor organisasjonen.

Innenfor planområdet skal det også etableres en «fossilvoll» Den foreslåtte fossilvollen er blant annet tenkt som destinasjon i forhold til formidling av Slemmestad unike geologi.

Kommunestyret har fattet følgende vedtak:

Detaljregulering for bibelsenter i Slemmestad, Sannhetenes Ord med gnr.38 bnr.573 - med plankart datert 01.02.2018, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse datert 30.01.2018, vedtas i medhold av plan og bygningslovens § 12-12, med følgende endring:

Reguleringsbestemmelsene §18.3 Høyder:

BR1 tillates oppført med maks gesims - /mønehøyde på kote +38,5. 1/3 av bygningsmassen tillates oppført med maks gesims - /mønehøyde på kote +40,2. Det tillates takoppbygg for heis inntil 1 meter over maks kotehøyde. Kirkebygget skal plasseres med overkant gulv på kote +29. Kirketårn tillates med maks høyde på 12 meter inntil kote +40,8.

Mellom 1. gangs behandling og sluttbehandling av planen er det gjort endring i høyde på kirketårnet. Høyden er redusert fra 20 meter til 12 meter.

Du kan klage

Du kan klage på kommunestyrets vedtak. Dette følger av plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-12. Send begrunnet klage til postmottak@royken.kommune.no. Merk klagen din med saksnummer 15/817

NB! Ny forlenget klagefristen er satt til 23. april 2018.

 

Dokumentene i saken:

 1. Vedtak
 2. Saksfremlegg 2. gangs behandling
 3. Plankart
 4. Reguleringsbestemmelser, rev. 12.03.18 i tråd med vedtak 06.03.2018
 5. Planbeskrivelse
 6. Illustrasjoner
 7. ROS analyse
 8. Geologi- kartlegging
 9. Geoteknikk 1
 10. Geoteknikk 2
 11. Miljøteknikk undersøkelse
 12. Naturtypekartlegging
 13. Naturtypelokalitet- tilleggsnotat
 14. Notat - overvann
 15. Plan for håndtering av overvann
 16. Trafikkanalyse
 17. VA-Plan
 18. Merknader
 19. Sammenstilling av merknader med forslagsstillers og rådmannens kommentarer
 20. Saksfremlegg 1. gangs behandling