Med hjemmel i plan- og bygningslovens kapittel 12, jfr. § 12-8, varsles det at Rortunet AS setter i gang arbeid med privat detaljreguleringsplan for deler av gbnr. 1165/1, 38/176, 38/162, 38/362, 38/436, 0/0, 38/463, 38/162 m.fl. Det varsles også oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, i henhold til plan- og bygningsloven § 17-4.

Hele planområdet har et areal på ca. 32 daa og omfatter deler av Slemmestadveien, Skolebakken og Snipeveien med tilgrensende arealer. Da endelig utforming vil avklares gjennom planarbeidet, er det valgt å legge inn en relativt romslig planavgrensning ved varsel om oppstart. Avgrensning er vist på kartutsnittet under "Dokumenter i saken".

Hensikten med planarbeidet er å regulere for planskilt kryssing – undergang – i krysset Slemmestadveien x Kirkealleen x Skolebakken. Planarbeidet vil også utrede en alternativ adkomstvei til skolen via Snipeveien.

Deler av arealene inngår i «Detaljregulering for Rortunet», «Områderegulering for Slemmestad» og «Slemmestad idrettspark», mens andre arealer er uregulerte.

I kommuneplanens arealdel er arealene avsatt til hhv. næring, bolig, veiformål, idrett og grønnstruktur. Skolebakken med tilgrensende arealer ligger med hensynssone H_570 bevaring kulturminner/kulturmiljø.

Tiltaket er vurdert iht. Plan- og bygningslovens kapittel 4 ”Generelle utredningskrav”, § 4-1 Planprogram og § 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning, med tilhørende forskrift. Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning.

Dokumenter i saken:

Spørsmål/innspill retts til:

Halvorsen & Reine AS
Postboks 9407
3023 Drammen
Att: Birgita Norrud
Tlf.: 32215290
E-post:

Kopi av innspill sendes til 
Røyken kommune v/Planavdelingen
Katrineåsveien 20 
3440 Røyken
E-post:
Merk saken med saksnummer 19/107

Frist for innspill er 02.09.2019