Kommunestyret i Røyken vedtok 29.01.2019 detaljregulering for sikker gangadkomst til Torvbråten skole.

Vedtaket:

Detaljregulering for sikker gangadkomst til Torvbråten skole med plankart, bestemmelser og beskrivelse vedtas i hht. Plan- og bygningsloven § 12-12, med følgende forslag til endringer:

  • Bergstien tas ut av planen.

Det skal gjennomføres en begrenset høring til SVV, FM og de direkte berørte.

Plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse må oppdateres i tråd med vedtaket.

Før endelig behandling i kommunestyret skal plankart og tilhørende dokumenter rettes opp slik at midlertidig anleggsbelte vist som H910 (der reguleringsplan fortsatt skal gjelde) endres til midlertidig anleggsbelte med varighet 10 år og uten den gjeldene reguleringsmessige situasjonen illustrert under skravuren.

Endring av anleggsbelte etter 10 år delegeres til administrasjonen.

Siden kommunestyret vedtok å ta Bergstien ut av planen åpnes det for en begrenset høring til SVV, FM og berørte parter.

Bergstien

I tråd med vedtaket til 1.gangsbehandlingen om at kommunen skulle se nærmere på behovet for regulering av Bergstien til gang og sykkelvei har VIVA IKS gjort en ny vurdering av trafikksikkerheten i området. Anbefalingen fra VIVA IKS er at Bergstien tas ut av reguleringsplanen og at eventuelle trafikksikkerhetstiltak vurderes videre som skiltsaker eller lignende.

Når kommunestyret nå velger å ta Bergstien ut av planforslaget er det en såpass stor endring av det planforslaget som lå ute til offentlig ettersyn at kommuestyret ønsker å gjøre dette kjent før vedtaket er gyldig. Kommunen ber derfor om merknader til vedtaket om at Bergstien er tatt ut av kartet.

Dokumenter i saken:

Frist 26. februar

Frist for merknader er 26. februar 2019. Kun merknadene til vedtaket om å ta Bergstien ut av planforslaget hensyntas i denne varslingen.

Merknader og innspill til planforslaget kan sendes kommunen via elektronisk høringssvar i den høyre boksen på siden,
via e-post:

eller via post:

Røyken kommune
Plan, bygg og oppmålingsenheten
Katrineåsveien 20
3440 Røyken

Vennligst oppgi saksnr. 18/27.

Dersom det ikke kommer merknader som er i konflikt med vedtaket om å ta Bergstien ut av planen, vil kommunen så raskt som mulig etter merknadsfrist sende ut brev med informasjon om endelig vedtak og klagerett.

 

 

 

 

ELEKTRONISK HØRINGSSVAR

Frist for innspill er 26. februar 2019.

Merk innspillet med saksnummer 18/27

Send innspill