Kunngjøring om oppstart av detaljregulering av boligområde i/på Jakslandåsen i Røyken kommune, gnr. 67/bnr. 16, 17 og 18, deler av gnr.65/ bnr. 144, med flere.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjør Jakslandåsen AS at de ønsker å detaljregulere deler av Jakslandåsen vist på kartet. Planområdet er ca. 129 daa og er i dag regulert til boliger og friluftsområder, i tillegg til vei. Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for utbygging av ca 30 eneboliger og ca 150 boenheter i rekkehus og flermannsboliger, med tilhørende veier og lekeområder.

Planen utløser ikke konsekvensutredning.

Om varslingen, frist for innspill og videre prosess

Varslingsteksten og avgrensningen av planområdet er godkjent av kommunen 24.05.2019.
Spørsmål eller innspill kan sendes innen 21.06.2019 til Hille Melbye Arkitekter AS 
v/Kari Stamnes, Hausmannsgate 16, 0182 OSLO, tlf. 91 84 12 01, e-post:

Kopi av innspill sendes også til Røyken kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken, e-post:

Etter at fristen for innspill er ute, vil selve planforslaget utarbeides. De enkelte som kommer med innspill får ikke direkte tilbakemelding. Innspillene tas med og behandles i saken. Hvordan innspillene er blitt behandlet vil fremgå av dokumentene ved politisk 1. gangs behandling av planforslaget. Etter at Røyken kommune har behandlet planen politisk 1. gang, vil den legges ut til offentlig ettersyn. Da vil det være anledning til å komme med merknader til selve planforslaget, før det igjen skal behandles politisk i kommunen (2. gangs behandling) og deretter vedtas av kommunestyret.

 

Krav om detaljplan og utredninger

I gjeldende reguleringsplan er det krav om at det skal lages en bebyggelsesplan. I og med endringer i plan- og bygningsloven i 2008, må planområdet detaljreguleres, da bebyggelsesplan har utgått som plantype. Det vil altså på nytt bli dokumentert at planen er i tråd med aktuelle statlige og kommunale krav og anbefalinger. Virkningene av planen vil også bli kartlagt på nytt.

Bro over E134

Utvidelse av broa over E134 vil bli et rekkefølgekrav både i denne reguleringsplanen og i reguleringsplanen for 65/1, 68/15 og 68/21 – Jakslandåsen, som er under behandling. Det vil si at broa vil bli utvidet til to kjørebaner og med fortau i forbindelse med utviklingen av de nye boligområdene på Jakslandsåsen.