1 til 10 av 21

Abonner på kunngjøringer

Vedtatt detaljreguleringsplan for Vaterland

Reguleringsplanen for Vaterland ble vedtatt av kommunestyret i Røyken 08.10.2019, møtesak nr. 74/19. De vedtatte dokumentene finner du på kommunens hjemmeside og på servicetorget på Røyken Rådhus.

Publisert:

Vedtatt detaljreguleringsplan for Spikkestad gård

Reguleringsplanen for 6/106- Detaljregulering for Spikkestad gård ble vedtatt i kommunestyret i Røyken 08.10.2019, i møtesak 71/19. De vedtatte dokumentene finner du på kommunens hjemmeside og på servicetorget på Røyken Rådhus.

Publisert:

Varsel om utvidet planområde for detaljregulering for gang- og sykkelvei langs fv. 165 Slemmestadveien, Bødalen - Midtbygda

Rambøll varsler på vegne av Viva IKS om utvidet planavgrensning detaljregulering for gang- og sykkelvei langs Fv. 165 Slemmestadveien (planID 2018007), i henhold til plan- og bygningsloven kapittel 12, § 12-8. Det har tidligere blitt varslet oppstart av detaljreguleringsplanarbeidet i brev til berørte naboer og gjort kjent på kommunens nettside, samt i Røyken og Hurum Avis den 30.10.2018. Frist for uttalelser var 30.11.2018. Det nye området er ca. 13,6 daa stort.

Publisert: