1 til 10 av 14

Abonner på kunngjøringer

Varsel om utvidet planområde for detaljregulering for gang- og sykkelvei langs fv. 165 Slemmestadveien, Bødalen - Midtbygda

Rambøll varsler på vegne av Viva IKS om utvidet planavgrensning detaljregulering for gang- og sykkelvei langs Fv. 165 Slemmestadveien (planID 2018007), i henhold til plan- og bygningsloven kapittel 12, § 12-8. Det har tidligere blitt varslet oppstart av detaljreguleringsplanarbeidet i brev til berørte naboer og gjort kjent på kommunens nettside, samt i Røyken og Hurum Avis den 30.10.2018. Frist for uttalelser var 30.11.2018. Det nye området er ca. 13,6 daa stort.

Publisert:

Kyststi over Grundvik - 41/1, 9, 23, 27, 43 og 51 med flere

Formannskapet har i møte 23.04.2019, i møtesak 49/19 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende på høring forslag til detaljregulering for kyststi over Grundvik, gbnr. 41/1 m.fl., i tråd med plan- og bygningsloven §§ 12-10.

Publisert:

Høring og offentlig ettersyn – Detaljregulering Vaterland – Slemmestad sentrum

Formannskapet har i ekstraordinært møte 11.07.2019, i møtesak 96/19 vedtatt at forslag til detaljregulering for Vaterland – Slemmestad sentrum, gbnr. 38/162, 38/545 med flere legges ut til høring og offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10. Forslaget legges ut med de endringene som fremkommer i protokollen fra ekstraordinært formannskapsmøte.

Publisert:

Vedtatt detaljregulering for Torvbråten skole med flerbrukshall

Reguleringsplanen for 42/30 m/fler - Detaljregulering for Torvbråten skole med flerbrukshall ble vedtatt av kommunestyret i Røyken 19.03.2019, i møtesak 12/19. Planen finner du på kommunens hjemmeside, på servicetorget, på Røyken rådhus og på biblioteket i Slemmestad.

Publisert:

Søknad og prosess for behandling av søknader ved Lahell renseanlegg

Som tidligere informert om er det dessverre kapasitetsutfordringer ved Lahell renseanlegg. For å opprettholde et godt miljø i nærområdet, er vi avhengig av gode renseløsninger for avløp. Derfor må nye byggesøknader til Lahell rensedistrikt (som inkluderer Lahell, Hyggen og Spikkestad) vurderes nøye opp mot avløpskapasiteten. Dette da vi må sikre at dagens rensekrav overholdes.

Publisert: