Vedtatt av kommunestyret 13.03.08 saksnummer 08/1648

Bakgrunn og formålet med aktivitetshusene

Det er ett yrende lag- og foreningsliv i Røyken. Passende lokaler er en forutsetning for at disse skal kunne utfolde seg med sine aktiviteter.  Røyken kommune har avsatt bygninger til aktivitetshus. Formålet er at de skal være aktivitetshus for aktiviteter rettet mot barn, unge, voksne og eldre. Aktivitetshuset skal fortrinnsvis romme aktiviteter drevet i regi av frivillige lag og foreninger, og kommunalt drevede tilbud.

 Organisering og bruk

Organiseringen og bruken av aktivitetshuset skal gjenspeile Røyken kommunes til enhver tid gjeldende kulturpolitikk på området. Dette omfattes av bl.a tildelingskriterier og prisstruktur for utleie av bygg, samt valg av driftsform (f.eks. husstyre).

 Om husstyret

Formål

Husstyrets formål er å organisere den daglige virksomheten på best mulig måte, slik at huset kan fungere som et aktivitetshus for brukerne. Ettersom det er mange brukere, er det spesielt viktig å ivareta brukernes samlede interesser.

 Husstyrets sammensetning

I husstyret skal det være 1 representant fra hver av de faste brukergruppene men maksimum 5 til sammen. Videre skal det være 1 politiker valgt blant kulturutvalgets medlemmer og 1 representant fra administrasjonen, oppnevnt av rådmannen.  

Administrasjonens representant kan pålegges å være husstyrets møtesekretær og være ansvarlig for innkalling og protokoll. Husstyret velger selv leder og varaleder, blant representantene fra brukergruppene. 

For å sikre et fungerende husstyre plikter hver fast brukergruppe å oppnevne 1 representant med tilstrekkelig antall vararepresentanter til husstyret. Deltagelse på årsmøtet og i husstyret, er en betingelse for leie. Vedvarende brudd på dette kan føre til at leieforholdet bringes til opphør.

 Møter

Møteinnkalling skal være skriftlig og sendes representantene seinest 7 dager før møtet.

Husstyret holder møter så ofte leder finner det nødvendig eller 2 av representantene krever det. Det skal minimum avholdes 4 møter pr år. Hvorav 1 årsmøte. 

Møter ledes av husstyrets leder og avvikles i henhold til god møteskikkDet skal føres møteprotokoll. Saker til behandling avgjøres med alminnelig flertall. Ved behandling av husordensreglene kreves 2/3 flertall. 

Årsmøtet utgjøres av faste leietagere siste halvår. Hvert lag/forening har 1 stemme. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.

 Husstyrets oppgaver og myndighet

  • Husstyrets fremste oppgave er å legge til rette for at huset i størst mulig grad fungerer etter hensikten, slik det bl.a. er beskrevet i formålet med aktivitetshusene.
  • Husstyret forestår fordeling av leietid og arealer, til interesserte som har søkt om leie. Fordelingen skal følge kommunens tildelingskriterier for leie av lokaler og kan påklages. Klagen behandles i Kulturutvalget.
  • Brannvernoppgaver og andre helse, miljø og sikkerhetsfunksjoner (HMS)
  • Avholde årsmøte
  • Utarbeide Årsmelding
  • Utarbeide husordensreglement
  • Melde videre om fysiske forhold ved huset, som brukerne selv ikke kan/skal utbedre
  • Husstyret og brukerne av huset skal aktivt bidra til å holde driftsutgiftene ved huset, lavest mulig innenfor et forsvarlig nivå.

 For de punktene en finner det nødvendig skal Røyken kommune utarbeide rutinebeskrivelse/veileder.