Røyken kommunes idrettsstipend, kulturstipend og kulturpris

Røyken kommunes kulturstipend

Stipendiene ble opprettet og utdelt for første gang i 1992 og tildeles barn og ungdom under 21 år. Ved siden av å ha gjort seg bemerket i sitt arbeid med kultur eller idrett, skal det vises til ytterligere studieplaner eller spesialisering innen kulturfaget eller idrettsfaget.  Søkerne må være hjemmehørende i Røyken. Stipendiene er hver på 20.000 kroner, samt et kunstverk av en lokal kunstner. Det er kulturutvalget som behandler søknadene. Søknadsfrist annonseres.

Søk på Røyken kommunes kulturstipend eller idrettsstipend 2019

Røyken kommunes kulturpris

Røyken kommunes kulturpris ble opprettet i 1982, og utdeles hvert år. Kulturutvalget behandler saken etter innkomne forslag på kandidater.

Kulturprisen tildeles en person, et lag, forening eller institusjon som over lengre eller kortere tid har gjort en stor kulturell innsats i kommunen. Forslag på kandidater kan sendes av enkeltpersoner eller foreninger. Forslaget skal være begrunnet.  Prisen består av en granittskulptur med inskripsjon og en håndlaget diplom. Forslagsfrist annonseres.

Send inn forslag på kandidat til Røyken kommunes kulturpris 2019

Kommunale tilskuddsordninger

Definisjon: Frivillig, uegennyttig innsats, utøvd av engasjerte innbyggere / lag og foreninger som deltar og tar ansvar, gir tryggere og mer robuste lokalsamfunn.

Tilskuddspotten er ment å styrke det frivillige arbeidet i Røyken kommune.

 Som grunnlag for tildeling gjelder:

  • Søkere må være hjemmehørende i Røyken kommune
  • Tilskuddet må brukes i Røyken kommune
  • Ansvarlig søker må være over 18 år
  • Vedlagt søknaden må det forevises et budsjett og kontonummer
  • Det kan ikke søkes om større beløp en kr. 25.000
  • Ved tildeling utbetales 70% straks, resterende 30% utbetales når tiltaket er gjennomført og dokumentert
  • Primært støttes ikke tiltak som får midler gjennom kommunens øvrige tilskuddsordninger
  • Arrangement/tiltak som er åpen for alle eller fysiske tilrettelegginger som gleder mange vil bli prioritert
  • Kommersielle tiltak kan ikke søke om midler fra Frivillighetsfondet

Søknad sendes Røyken kommune, Kommunalavdeling for næring og kultur, Røyken rådhus, 3440 Røyken, eller e-post:

Driftstilskudd til lag og foreninger gis etter søknad. Søknadsfrist 1. april hvert år.
NB! Driftstilskudd gis ikke til voksenaktiviteter!

Søknad driftstilskudd allmenn kultur

Det gis tilskudd til spesielle prosjekter. Prosjektene vurderes i lys av kommunens mål og visjoner for formålet. Det kan søkes hele året fram til 1. oktober. Det må søkes i forkant av prosjektet.

Søknadsskjema

Formålet med tilskuddsmidlene er å styrke frivillig drevne barne- og ungdomsaktiviteter
som; ungdoms- og fritids-klubber, juniorklubber i regi av foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)
ved barneskolene og forsøksmidler til nye frivillige barne- og  ungdomsaktiviteter.

Tilskuddspotten deles i tre: 

50 % til ungdomsklubber, 25 % til juniorklubber. Søknadsfrist er 1. april hvert
år.  25 % settes av til frivillig drevne tiltak for barn og ungdom. Tilskudd til dette kan søkes hele året.

Søknadsskjema

NB! Lag og foreninger som mottar tilskudd til drift fra kulturmidlene vil kun få tilskudd ved at de oppretter nye tiltak som barn og unge
vil nyte godt av.

Søknad med budsjett til kulturarrangementer kan det søkes tilskudd til. Det må søkes i forkant av arrangementet/prosjektet.

Det gis ikke tilskudd til turer/reiser.

Det kan søkes hele året fram til 1. oktober.

Søknadsskjema