Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Yrkessammenslutninger
Formål
Er ein open interesseorganisasjon for sauehaldarar, geitehaldarar og haldarar av gjetarhund. Skal arbeide for å fremje eit rasjonelt og lønsamt sau- og geitehald, samt bruk av gjetarhund. Vidare skal det arbeidast for å tryggje beiteretten, stimulere til samarbeid i produksjon og omsetnad, auka bruk av norske småfeprodukt og fremje småfehaldet i samsvar med god dyrevelferd, naturvilkår og marknadstilhøve.
Organisasjonsnummer
923220208
Forretningsadresse
c/o Hilde Marthine K. Vangsbrå
Vearveien 20
3440 RØYKEN