Søknad skjer gjennom kulturskolens administrasjonsprogram speedadmin.

Opptak gjøres i hovedsak i juni og august, men også fortløpende.

Nye søkere får tilbud om plass etter søkedato og prioriterte ønsker.

Det gis vanligvis bare anledning til å få undervisning i ett fag av gangen. Enkelte unntak gjøres etter nærmere avtale.

Rektor kan i samråd med kommunalsjef eller kollegiet gjøre unntak fra opptaksreglene dersom spesielle hensyn taler for det.

Plass ved kulturskolen, beholdes til den sies opp. Oppsigelse må skje før 1. desember for vårhalvåret og 1. juni for høsthalvåret.

Undervisningen følger skolerutens ferier. Unntaket er om det er grunnlag for avspasering grunnet større arrangement.

Prisene reguleres 1. januar hvert år og følger prisindeks og politiske vedtak.

Det gis søskenmoderasjon og moderasjon for aktivitet 2 for helårlige aktiviteter. Gjelder ikke for kortere kurs.

Vi leier ut instrumenter og forsterkere så langt beholdningen rekker. Dette faktureres sammen med kontingenten. Kontrakt skrives for leie av instrument/forsterker og det må komme tydelig frem i søknad at elev ønsker å leie instrument/forsterker.
Ved levering av instrument, avtal tid ved å sende epost til Leveres IKKE tilbake til lærer.

Kortere kurs og verksteder har lavere priser. De blir kunngjort før oppstart.

Noter, manus og annet undervisningsutstyr må holdes av eleven. Gjelder ikke utstyr ved større forestillinger.

Eleven skal delta aktivt i undervisningen og gjøre arbeidsoppgaver hjemme.

Øvelse foregår hjemme. Timene brukes til veiledning og videreutvikling.

Deltakelse på konserter, forestillinger og utstillinger er obligatorisk.

Eleven må møte presis til timene.

Ved manglende betaling av elevkontingenten, vil eleven miste plassen.

Alle elever på teater, sang og musikk skal ha med perm med semesterplan, noter eller manus samt blyant og viskelær på timene.

Skolens lærere har spesialkompetanse på sitt felt. Det kan derfor være vanskelig å skaffe kvalifisert vikar.

Dersom skolen ikke greier å skaffe vikar ved sykdom, kan undervisningen avlyses inntil 2 ganger per semester uten at eleven har krav på refusjon.

På kortkurs kan lærere ha ett fravær uten at eleven har krav på refusjon.

Sms og epost sendes til oppgitt kontaktinformasjon på foresatte ved avlysning av undervisning.

Eleven skal melde fra ved fravær i god tid før undervisningen direkte til lærer. Er eleven borte mer enn 3 ganger etter hverandre uten å melde fra, kan vedkommende miste retten til elevplassen.

Undervisningen gis i enetimer og grupper. Timeplan og semesterplan fås av lærer ved semesterstart. Av pedagogiske hensyn, eller i forbindelse med prosjekter, kan den faste undervisningen bli gitt på andre tidspunkt og dager enn fastsatt. Vanlig undervisning kan da bli erstattet med eksempelvis samspill i grupper, intensivuker, seminarer, verksteder eller arrangementer. Det blir gitt beskjed om det skal gis avspasering av fast undervisning i denne forbindelse.

Sms og epost brukes som primære kommunikasjonskanaler. Elever og foresatte er selv ansvarlige for at disse er oppdaterte på elevens brukerportal i speedadmin til enhver tid.

Informasjon om Kulturskolen finnes på kommunens nettsider. Løpende informasjon om arrangementer legges ut på Kulturskolens facebookside og kommunens Hva skjer-side.

Visjon og mål

Røyken kommunale musikkskole ble stiftet i 1996. Røyken kommune eier og driver kulturskolen. I 2001 vedtok våre politikere navneendring samt visjon og mål for Røyken Kulturskole. Driften dekkes av kommunale tilskudd og brukerbetaling.

Kulturskolen skal være et ressurssenter hvor barn og unge, i og utenfor skoletiden, får utvikle sine sanser og skapende evner ut i fra egne forutsetninger. Kulturskolen skal utdanne og danne, men også være en kulturell møteplass. Visjon: Kulturskole for alle

Mål:

  • Utvikle kunst- og kulturfaglig, estetisk og skapende kompetanse hos barn og unge
  • Være et opplærings- og kreativitetssenter i kommunen, tilgjengelig for alle som ønsker det
  • Være en ressurs for skoleverket og det øvrige kulturlivet i kommunen

Kvalitet skal være et varemerke for enheten. Lærerne har pedagogisk og faglig utdannelse fra høyere musikk- og kunstinstitusjoner. I tillegg til å være profesjonelle pedagoger er flere også utøvende kunstnere.

Kulturskolen har base i Vaterlandsveien 5 og 9, Slemmestad sentrum. En del av ettermiddagsundervisningen foregår i tillegg i Midtbygda og Spikkestad.

Vi samarbeider blant annet med grunnskolene, barnehager, skolekorps, kulturhuset, lysfestivalen, næringslivet, biblioteket, geologisenteret, historielaget og det frivillige kulturlivet.

Kontaktinformasjon

Her finner du oss:
Vaterlandsveien 5
3470 Slemmestad
Telefon: 950 08 742
E-post:

Rektor/enhetsleder:
Roar Lindberg
Telefon:
950 08 742 / 31 29 33 50 
E-post:

DKS-koordinator og Kulturskolekonsulent:
Rita Rohdin Nyhuus
Telefon: 977 49 933 / 31 29 33 48
E-post:   

Kontormedarbeider:
Kari Susanne Fjeldstad,
Telefon: 476 08 668 / 31 29 33 47
E-post:

Kontaktinformasjon til kulturskolens lærere