Vi behandler søknader og henvendelser om helse- og omsorgstjenester, kommunale boliger, ulike støtteordninger og bevillinger.

De tjenesteområdene vi fatter vedtak på er:

 • Hjemmesykepleie (helsetjenester i hjemmet)
 • Hjemmehjelp (praktisk bistand)
 • Praktisk bistand og opplæring (herunder brukerstyrt personlig assistent)
 • Avlastning for de som yter særlig tyngende omsorgsoppgaver
 • Lønn til de som har et særlig tyngende omsorgsarbeid (omsorgsstønad)
 • Støttekontakt
 • Dagsenter
 • Institusjon (sykehjem)
 • Psykisk helse
 • Trygghetsalarm
 • Tilrettelagte boliger for eldre og funksjonshemmede (omsorgsboliger)
 • Boliger med heldøgns bemanning
 • Boliger med kommunal tildelingsrett
 • Bostøtte
 • Startlån
 • Vederlagsbetaling
 • Salgs-, skjenke- og serveringsbevilling
 • Individuell plan (IP) for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester. Vi er koordinerende enhet og utpeker koordinator for IP-planen.
 • Pakkeforløp psykisk helse og rus for barn, unge og voksne og forløpskoordinator

Kontaktinformasjon

Telefon:

31 29 60 00

Åpningstid:

08.00 - 15.30