I dette skjemaet kan du søke om:

 • hjemmesykepleie
 • psykiatrisk sykepleietjeneste
 • praktisk bistand (hjemmehjelp)
 • sykehjemsplass
 • trygghetsalarm
 • dagsenter eldre/demente
 • dagsenter funksjonshemmede
 • støttekontakt
 • omsorgsstønad
 • avlastning utenfor institusjon
 • brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
 • individuell plan

Kontaktinformasjon

Servicetorget
Åpningstid
Mandag - fredag 08.00 - 15.30
Telefon: 31 29 60 00

E-post: