Rehabiliteringsteamet er en tverrfaglig tjeneste. Teamet består av ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier.

Vi følger opp brukere etter akutt sykdom, skade eller funksjonsfall der man er i behov av spesialisert tverrfaglig rehabilitering. Tjenesten er intensiv og tidsavgrenset. Hensikten er at man skal oppnå best mulig funksjon, selvstendighet, kunne delta sosialt og i samfunnet.

Henvendelser kommer stort sett fra sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner. Vi følger deg opp når du har kommet hjem. Ved behov kan vi også bistå deg i overgangen fra sykehus/rehabiliteringsinstitusjon til hjemmet. I samarbeid med deg utarbeider vi en rehabiliteringsplan som tar utgangspunkt i dine behov, mål og ønsker. Det kan også være aktuelt å samarbeide med andre aktører som for eksempel logoped, lege og hjemmetjenesten for å gi nødvendig bistand i din situasjon.

Hvem kan søke om tjenesten?

  • Du må være over 18 år.

  • Du må ha opplevd en akutt sykdom, skade eller funksjonsfall og ha behov for spesialisert tverrfaglig rehabilitering.

  • Du må være motivert, kunne sette egne mål og delta aktivt i egen rehabiliteringsprosess.

  • Ditt rehabiliteringsbehov kan hovedsakelig ikke være knyttet til psykiatri eller rus.

Informasjon

Rehabiliteringsteamet, i samarbeid med saksbehandler i tildelingsenheten, vurderer om tjenesten kan være et aktuelt tilbud tilpasset din situasjon. Tjenesten er tidsavgrenset og vedtaksbasert.

KONTAKTINFORMASJON

Stine Asgrimplass (sykepleier)
Telefon: 906 14 601
E-post:

Marte Lohne Ruud (fysioterapeut)
Telefon: 480 78 673
E-post:

Inger Marit Hurum (spesialergoterapeut)
Telefon: 414 16 209
E-post: